lördag 25 oktober 2008

Front office i Täby Centrum


I dag drev moderaterna kampanj i Täby Centrum. Precis som vi brukar göra på lördagar under högsäsong. På bilden ser vi Thomas Nilsonne, ordförande i socialnämnden, Jessica Rosencrantz, vice ordförande i barn- och grundskolenämnden samt Pierre Marchesi, ansvarig för vår verksamhet i Täby Centrum.

Arbetsmiljöverket

I DN (ej online) finns idag en notis om att Arbetsmiljöverket hotar med vite på en miljon kronor om inte Solna och Sundbyberg om kommunerna inte tar bort väggupp och ojämnheter längs med bussarnas färdvägar. Detta är något som vi i Täby känner igen. Förra året tvingades vi ta bort de trafiksäkerhetsåtgärder vi och Vägverket byggt bland annat på Vikingavägen i Täby Kyrkby. Vi var mycket noga med att de skulle utformas exakt i enlighet med de regler som gäller. SL gav sitt godkännande. Trots detta stoppade sedan Arbetsmiljöverket all trafik under ett antal veckor. Även sedan vi hyvlat bort guppen dröjde det eftersom Arbetsmiljöverket skulle testa resultatet innan trafiken fick släppas på igen.

Jag fick uppfattningen att Täby gick agera slagfält i striden mellan Arbetsmiljöverket på ena sidan och SL tillsammans med Vägverket och bussbolagen på andra. Trots att vi följde alla regler stoppades trafiken eftersom viteshotet riktades mot de entreprenörer som kör på uppdrag av SL. Prisen för en oresonlig statlig myndighet fick de Täbybor som är beroende av en fungerande kollektivtrafik betala.

Jag tycker också att det är märkligt att två statliga myndiheter har helt olika åsikter om hur trafiksäkerheten ska utformas.
Jag tycker också att

fredag 24 oktober 2008

Kortsiktig politik

Under de senaste veckorna har oppositionsledaren Mona Sahlin krävt mer resurser till forskning och utveckling för att möta den finansiella krisen och lågkonjunkturen. Detta är i mitt tycke en senkommen insikt. Forskningsresultat som kan omsättas i nya företag och jobb tar i regel mycket lång tid att få fram och måste därför planeras i långa cykler. Om vi nu har problem med att dagens forskning inte är tillräckligt framgångsrik ur ett internationellt perspektiv beror det ju på tidigare försyndelser från statens sida. I själva verket måste ansvaret för detta ligga på de socialdemokratiska regeringar som under tolv års maktinnehav inte i tillräcklig utsträckning insåg forskningens och utvecklingen betydelse på lång sikt för jobbtillväxten. Sent ska syndaren vakna.

Under Alliansregeringens regeringsperiod har redan satsningar initierats och i budgetperioden för 2009 - 2012 finns fem nya miljader i anslag för ändamålet. Denna utökning av forskningstilldelningen är vad gäller resurstillskott den största någonsin. Med sina fem miljarder är den mer än dubbelt så stor som den närmast föregående och större än de tre senaste sammantaget.

Täby utveckling

För tre år sedan, 2005, beslöt ett enigt kommunfullmäktige att ställa sig bakom den vision för Täby utveckling som vi tillsammans med övriga kommuner i nordöstra Stockholmsregionen arbetat fram. Utgångspunkten var Regionplanekontorets regionala utvecklingsplan som presenterades 2001. I utvecklingsplanen fanns tre olika framtidsscenarier beroende på vilken fart regionen skulle utvecklas i. I medelfartsalternativet skull regionen utvecklas med cirka 600 000 invånare under åren fram till år 2030. Oavsett konjunktur och byggande flyttar människor till vår region och vi har ett stort födelseöverskott. Vi ökar med ett Malmö vart tionde år.

Med dessa förutsättningar beslöt de sex kommunerna lägga fast en gemensam vision för vårt område. Den resulterade i att cirka 100 000 människor skulle beredas plats för boende och arbete i nordost. Täby beslöt att arbeta för att öka antalet invånare med 20 000 och antalet arbetsplatser med lika mycket, ambitiöst men inte orealistiskt. Dessutom skulle vi arbeta för ny spårbunden kollektivtrafik, en pendeltågslinje från Stockholm. Roslagspilen som på lång sikt skulle kunna byggas ut ända till Norrtälje.

Jag står till fullo bakom visionen. Jag tror inte att ett samhälle mår bra av att stå still, eller signalera en vag idé om framtiden. En kommun med klara utvecklingsplaner skapar kreativitet, framåtanda och entreprenörskap. Våra företag och företagare är stora vinnare på en sådan strategi. Nya arbetsplatser skapas och fler Täbybor får möjlighet att arbeta på hemmaplan. Även ur ett kommunalt perspektiv är det positivt för de anställda på kommunen att alla tydligt vet var vi är på väg. Det gör att organisationen arbetar mer målinriktad i en positiv anda. Det blir helt enkelt mer gjort med ett tydligt politiskt ledarskap om färdriktningen.

Tyvärr vacklar nu både folkpartiet och miljöpartiet från sitt tidigare tydliga ställningstagande. Som två vindflöjlar blåser de nu med den opinionsyttring som inte vill se någon utveckling att tala om. Jag beklagar verkligen detta och det är inte vad Täby behöver. Politisk stabilitet i utvecklingsfrågor är i grunden något bra och nödvändigt. Men 75 procent av ledamöterna i fullmäktige står fortfarande bakom vårt utvecklingsarbete.

I förslaget till översiktplan finns ett stadsalternativ där utvecklingen sker på redan i huvudsak hårdgjorda ytor längs med Roslagsbanan. Detta innebär att övriga Täby inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning. Halva Täby förblir grönt och våra olika kommundelar förblir intakta. Utvecklingstakten i framtiden motsvarar Täbys ökning av antalet invånare årligen sedan 1955, det vill säga vi har ökat med i genomsnitt cirka 1 000 invånare varje år.

Nu säger sig vissa vara oroliga för att kollektivtrafiken inte byggs ut i den takt som krävs för att klara utvecklingstakten. För det första finns redan beslut om att bygga dubbelspår på Roslagsbanan. För det andra är det politiskt omöjligt att få mer spårbunden kollektivtrafik om vi inte visar att vi har ambitionen att utvecklas i den takt som är planerad.

Om vi följer folkpartiet och miljöpartiets vacklande är det inte möjligt att få de 10-12 miljarder kronor det kostar att bygga ut Roslagspilen eller tunnelbanan. Då går resurserna till någon annan del av vår region. De två partiernas nya politik är därför ett Moment 22 för Täbyborna. Svag utveckling är lika med nej till ny spårbunden kollektivtrafik, lite högre utveckling skickar däremot en signal om det nödvändiga i att bygga ny spårbunden infrastruktur till nordöstra Stockholm. En svag utvecklingstakt kommer också att kosta i skattehöjningar eftersom vi då inte har resurser att möta framtiden krav på en mer omfattande kommunal service till exempelvis de äldre som blir allt fler.

torsdag 23 oktober 2008

Jan Björklund domderade Debatt

Kvällens Debatt i SVT om skolan blev en seger för utbildningsminister Jan Björklund (fp). Skickligt lyckades han sätta sig själv i opposition mot de problem han själv målat upp om tillståndet i utbildningsväsendet. Socialdemokraternas utbildningspolitiske taleskvinna Marie Granlund framstod som initiativlös och fick stå till svars för tillståndet inom skolan, en 15-årig successiv nedgång i kunskapsnivån hos eleverna i den svenska skolan. Dessutom blev hon insnärjd i det faktum att socialdemokraterna inte längre står bakom sin tidigare politik. Det hjälpe int ens att Malmös starke man Ilmar Reepalu (s) försökte bistå. Nederlaget var totalt för socialdemokraterna.

Angrepp i Täby Danderyds Tidning

Magnus Hedberg och Gunilla Lindberg båda (s) angriper mig i en insändare i Täby Danderyds Tidning 23/10 en text jag skrivit. Mitt svar är följande:

De båda angriper en text jag skrivit i mitt Nyhetsbrev nr 32 2008 om den då nyss utnämnda amerikanska vicepresidentkandidaten Sarah Palin. Precis som de skriver i sin insändare tycker jag att Sarah Palin är en spännande och slagkraftig politiker med utstrålning.

Men jag skrev samtidigt att det inte går att jämföra amerikansk och svensk politik rakt av. Därtill är kulturskillnaderna alltför stora. I amerikansk politik har, inom både Demokraterna och Republikanerna, exempelvis familjepolitik, religion och abortfrågan en helt annan roll och dimension. Frågeställningar vi inte känner igen här hemma i Sverige eller Täby.

Insändarskribenterna utelämnade också vad jag skrev om skattepolitik och frihandel. Det är inom dessa två områden som det amerikanska valet mest påverkar oss här i Sverige. Jag är bekymrad över att demokraternas kandidat Barak Obama förordar protektionism, det vill säga starka begränsningar i handeln mellan USA och andra länder för att skydda den inhemska produktionen. Under sin tid som senator har han endast röstat för frihandelsavtal med ett annat land, Oman, trots många möjligheter. Glöm inte att starka protektionistiska krafter fördjupade och förlängde depressionen under 30-talet i USA.

Sverige är kanske väldens mest exportberoende land. Vi kommer att förlora på en president som vill begränsa importen från andra länder, i synnerhet under en lågkonjunktur. John McCain är däremot en frihandelsvän vilket han också bevisat då han konsekvent röstar för olika frihandelsavtal, exempelvis med Kandada, Mexiko, Colombia, Chile, Peru och så vidare.

Slutligen finns givetvis en höger-vänsterdimension utöver frihandelsfrågan även i amerikansk politik. Med Barak Obama som president kommer skatterna att höjas. Precis som skulle det bli med socialdemokraterna. De har redan lovat höja skatterna med 70 miljarder vid en eventuell valseger. De största förlorarna på socialdemokratisk politik är vi som bor i Täby.

Täby - Arlanda

De miljökrav som ställs på Arlanda gör att ett mycket stort antal åtgärder måste vidtas för att området ska hamna under det bindande tak för utsläpp av kväveoxider och koldioxid som ska gälla från 2011. Om denna frågeställning handlade ett förstärkt kommunsamråd om Arlandatrafiken som SL höll i dag ute på Arlanda. I första hand måste biltrafiken minskas.

Vi går i snabb takt mot en utveckling där de taxibilar som trafikerar Arlanda övergår till annat än oljebaserade drivmedel. Allt fler bussar som trafikerar området drivs också med alternativa lösningar. Men den stora delen privatbilar är ett problem. En lösning som diskuteras är att införa biltullar på Arlanda.

Det pågår utredningar om att öka tillgängligheten genom förändringar av den spårbundna trafiken i axeln Stockholm - Uppsala. Där finns det sannolikt goda möjligheter att öka andelen åkande med kollektivtrafik till och från Arlanda. Även om det inte är helt enkelt eftersom förändringar av pendelstågstrafiken kan göra Märsta mindre attraktivt när det gäller tillgänglighet. Spårtrafiken är otroligt komplex. Men rimligen måste vi finna vägar att lösa helheten även om en och annan får sina rutiner störda.

Var kommer då Täby in i denna diskussion? Vi har en enda snabb förbindelse mellan Täby – och Arlanda per dag. Det tar 46 minuter och det är tveksamt att kalla den snabb. Samtidigt åker 100 000 personer varje år från Täby till Arlanda tur och retur. Andelen kollektivtrafikresande Täbybor till Arlanda är försumbar av lätt insedda skäl. Vi har helt enkelt, i princip, ingen fungerande kollektivtrafik att nyttja. Vi åker därför bil eller taxi. Med ett så stort underlag för resande borde det finnas möjligheter att hitta en fungerande kollektivtrafik från Täby till Arlanda.

Försök har gjorts tidigare. Dessa har misslyckats för att satsningen inte var helhjärtad. Jag tror att kvaliteten i transporten måste säkras genom regelbunden trafik minst en gång i halvtimmen.

onsdag 22 oktober 2008

Invigning av nya Nacka Forum

Det är en stor dag för Nackas starke man, Erik Langby (m). Kommunstyrelsens ordförande sedan 26 år fick äran att inviga nya Nacka Forum som efter tre års om- och tillbyggnad står klar för sitt ändamål. Planeringen har dessutom tagit betydligt längre tid. Ägaren Unibail-Rodamco var självklart också på plats med bland andra den svenska verkställande direktören Lars Johansson och den internationella verkställande direktören Guillaume Poitrinal.

Den nya skapelsen har blivit fantastiskt trevlig. Nya rymliga och ljusa garage, en stor oval tillbyggnad med butiker i tre etage och en totalrenoverad ursprungsbyggnad. Dessutom finns ett stort antal nybyggda lägenheter i området kring nya Forum.

Den 23 november kommer fullmäktige i Täby ta beslut om alla exploateringsavtal gällande nya Täby Centrum. Jag rekommenderar alla Täbybor att ta en tur till Nacka Forum för att få en liten bild av hur vårt centrum kommer att utvecklas med den förestående om- och tillbyggnaden parat med fyra bostadskvarter och ett nytt stort torg.

Fascinerande s-interiörer

Under närmare två veckor har förre finansministern Pär Nuder marknadsfört sin bok om livet i det socialdemokratiska partiet. Det senaste dygnet har nyhetsflödet ökat och när bokhandlarna öppnar om en stund kan den intresserade köpa ett eget exemplar. I gårkväll intervjuades Pär Nuder i teveprogrammet Rakt på med K-G Bergström och nu på morgonen han medverkat i snart sagt alla former av nyhetssändningar. I mitt tycke ett mycket skickligt kommunicerat boksläpp.

Boken innebär att den politiska historien delvis måste skrivas om. Inte ens mot sin närmsta medarbetare under mer än 10 år var Göran Persson lojal. Även Pär Nuder blev utfryst. Stämningen i regeringen under de två avslutande åren före valet 2006 var uppenbarligen inte särskilt kamratlig. De långa knivarna slipades. Enligt Pär Nuder var Göran Persson mer eller mindre ointresserad av sitt uppdrag. Detta förklarar ju varför han under de avslutande debatterna i den senaste valrörelsen var märkligt oengagerad. I tankarna satt Göran Person redan på traktorn och körde runt på ägorna runt den nyuppförda herrgårdsbyggnaden.

En av de i förhand släppa nyheterna handlar om hur Pär Nuder av Mona Sahlin dagarna före jul blev erbjuden att bli partisekreterare eller utrikespolitisk talesman. Pär Nuder vägrade dock frivilligt att avgå från sin position som ekonomiskpolitisk talesman. Pär Nuders politiska storasyster, så beskriver han Mona Sahlin, lät då sin närmaste medarbetare Stefan Stern droppa nyheten att Nuder tvingas lämna sin roll som talesman.

I olika intervjuer är Pär Nuder försiktig i sin kritik mot Mona Sahlin, han vill väl inte stänga alla dörrar för en comeback, och han skyller avpolletteringen på partiledarens omdömeslösa medarbetare. Jag menar att detta är ett ohållbart resonemang. Att Stefan Stern skulle ringa runt till de ledande tidningarnas redaktioner och meddela att Pär Nuder är slut som talesman utan Mona Sahlins medgivande är inte trovärdigt. I själva verket ringde han på Monas Sahlins order, allt annat är otänkbart.

En lustighet som säger mycket om Pär Nuders självbild är när han av Nyhetsmorgons programledare får frågan om han är beskedlig i kritiken mot Mona Sahlin för att han siktar på en återkomst i den politiska eliten inom socialdemokraterna, att lämna Bosse Ringholm ensam på riksdagens gybbhylla. Han svarar då att det är en tradition att socialdemokratiska partiledare sitter i 10 år eller längre så det är inte aktuellt för hans del för när stolen blir ledig nästa gång. Programledaren säger då att han inte åsyftade partiledarposten utan om Pär Nuder skulle vara intresserad av en ministerpost …

tisdag 21 oktober 2008

Stödcentrum för unga brottsoffer

Idag invigdes officiellt Stödcentrum för unga brottsoffer och Medlingsverksamhet i Roslagen vid en ceremoni i Polishuset i Täby centrum. I detta gemensamma projekt ingår polisen, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Medlingsverksamhet startade i Stockholm 1999 och den drivande kraften heter där än i dag Ann Hellströmer. Ann höll ett tal under invigningen. Medling handlar om att skapa möten mellan unga brottsoffer och förövare i syfte att komma vidare ur en svår situation.

En svårighet är att hitta berörda personer och därför är det viktigt att olika myndigheter samarbetar. Därför har Täbys socialchef Lisbeth Sämå varit tungt engagerad i arbetet tillsammans med polis och berörda kommuner för att skapa medlingsverksamheten i vår del av Stockholmsregionen.

Jag önskar Emma och Angelique lycka till med medlingsverksamheten och de nya fina lokalerna på Polishuset.

Alliansens strategi

Vid lunchtid idag höll Alliansens partiledare en pressträff där de överpgipande dragen i den fastladga strategin presenterades. Det viktigaste beskedet är den arbetsgrupp under ledning av finansminister Anders Borg som omedelbart ska starta arbetet med att utveckla en framåtsyftande och ansvarsfull ekonomisk politik med sunda statsfinanser som grund för perioden 2010-2014. Inriktningen kommer fortsatt att handla om en gemensam skattepolitik som ska prioritera skattelättnader för att stimulera arbete, företagande och utbildning. Den ska också se över hur klimatomställningen kan gynnas genom skattemässiga åtgärder. Grupp ska dessutom lämna förslag som ska hjälpa in bland andra unga och personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden. Målet är att minska utanförskapet.

Arbete med att utarbeta ett nytt valmanifest och en ny valplattform kommer att formeras med bland annat samråd och under hösten 2009 kommer tio olika reformgrupper att tillsättas med uppgift att lägga grunden för Alliansens politik på centrala områden.

En Allianstidning kommer att ges ut tre gånger per år, särskilda Allianskontor kommer att etatableras i de tre storstäderna och Alliansens partiledare kommer att åka på turné med start vården 2009. En särskilt kommunikationsgruppm kommer att tillsättas.

Jag tycker att detta verkar vara en väl genomtänkt och framtidsinriktad strategi. För egen del är jag mest nöjd med det fortsatta arbetet inom den ekonomiska politiken och att en särskild kommunikationsgrupp tillsatts. Att koncentrera mer arbete mot kommunikation måste vara rätt.

Läs gärna ledarbloggen i SvD om hur det just nu går till inom det ledande oppositionspartiet. Raka motsatsen till sammanhållningen inom Alliansen.

Varberg

Alliansen har lycktas väl med kommunikationen kring partiledarnas sammankomst på vandrahemmet utanför Varberg där riktlinjerna för sammarbetet under de kommande åren dras upp. I teve och tidningar dras paralleller till de tidigare så framgångsrika mötena i bland annat Högfors. Det skapas därmed en positiv och framtidsinriktad förväntan på resultatet av mötet och den politiska reformagenda som så småningom ska bli Alliansens valplattform.

Detta i skarp kontrast till vänsteralternativet som till del ska visa upp sig i Göteborg i morgon onsdag. Lars Ohly får inte åka med Mona Sahlin och språkrören. Därmed manifesteras återigen Alliansens enighet och vänsterblockets splittring. Det ljusnar ...

måndag 20 oktober 2008

Fullmäktigedebatten

Kvällens inleddes med att den oerhört polemiske Magnus Hedberg (s) fick sin interpellation med anledning av en jämförelserapport av äldreomsorgen besvarad. Täby ingår tillsammans med åtta andra kommuner i ett jämförelseprojekt som initierats av Finansdepartementet där även Sveriges Kommuner och Landsting ingår. I rapporten som presenterades i våras får Täby kritik för en dålig informationsgivning kring hemtjänsten. Jag tycker att det är bra att Täby ingår i projekt som jämför vår kommun med andra. Eftersom man lätt blir hemmablind är det bra för kvaliteten att göra jämförelser. Nu har vi sedan ett antal månader tillbaka ett projekt för att förbättra informationen till medborgarna i detta avseende. Den socaldemokratiska kampanjarbetaren Magnus Hedberg var självklart inte nöjd över det svar han fick. Sådan är politiken.

På denna diskussion följde sedan en interpellationsdebatt om ramtiden för skolbarnomsorg. Eva Halldén (s) tycker att 52,5 timmar i veckan inte är nog. Med det menar socialdemokraterna att det en heltidsarbetande kan ha svårt att hinna jobba heltid och samtidigt hinna med transporten till och från arbetet. Ramtiden som infördes under förra mandatperioden innebär att verksamheterna på ett flexibelt sätt kan förlägga sina öppettider efter behov för att klara de önskemål som kan finnas. Täbys modell är enligt min mening väl avvägd. Den socialdemokratiska modellen med ytterligare fem timmars öppenhållande per vecka kostar självklart ganska mycket skattepengar utan att för den skull lösa några problem. Men skattepengar har för socialdemokraterna alltid varit en outtömlig källa ...

Den tredje interpellationen, även denna skriven av Magnus Hedberg som uppenbarligen genomgått ett antal kurser i SSU regi om hur man debatterar som socialdemokraternas socialdemokrat, handlade om vårdnadsbidraget. Föga överraskande är socialdemokraterna fortfarande mot vårdnadsbidrag och därmed mot valfrihet. Alliansen talade i den långa debatten med en röst.

En kvart försenat inleddes beslutsdelen av fullmäktigemötet.

Första beslutet handlade om delårsbokslut per den 30 juni 2008 för Täby kommun. Det blev ingen debatt i detta ärende. Delårsbokslutet ligger i linje med förväntningarna. En del av beslutet var att ett antal mål utgår i uppföljningen till fullmäktige 2008.

Enligt gällande lagstiftning är socialtjänsten skyldig att kvartalsvis rapportera biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader och ärendet måste passera fullmäktige. Så även denna kväll. Kommunen måste erbjuda en plats inom tre månader. På listan finns idag 12 personer som antingen erbjudits en plats eller önskar ett särskilt boende. Har kommunen erbjudit en plats och personen tackar nej står denne kvar i kön. I väntan på att Tibblehemmet blir färdigrenoverat kommer ett underskott av platser inom särskilt boende att kvarstå. Under tiden får dessa personer hemtjänst eller letar kommunen upp boende utanför kommunen där det är möjligt.

Revisionen får ett tilläggsanslag på 155 tusen kronor för att fullfölja två uppdrag som finns i planeringen.

Efter en rekordkort beslutslista fortsätter nu interpellationsdebatten med frågor om påstådda brister inom barnomsorgen. Även denna är författad av Magnus Hedberg (s). På punkt efter punkt visar barn- och grundskolenämndens ordförande Sofia Paulsson (m) att socialdemokraterna har fel. Våra tre förskoleinspektörer som hela årets besöker samtliga förskolor konstaterar att verksamheten inom förskolorna i Täby håller god kvalitet. Socialdemokratera påstår att det inte finns platser. I verkligheten finns idag ett överskott med cirka 60 platser, även om det i vissa kommundelar kan finnas ont om platser. Statistiken från Skolverket är uppenbart fel, enligt den har Täby en brukarfinansiering av barnomsorgen som uppgår till 29 procent. Detta är självklart omöjligt när maxtaxan är satt till 12 000 kr per år i föräldravgift samtidigt som genomsnittskostnaden är cirka 100 000 kr per barn och år.

Interpellationen av Inga Maj Rasmusson (s) blev bordlagd.

Socialdemokraten undrar i en interpellation om varför fältgruppen upphör med regelbundna nattvandringar i samband med skolavslutningen. Han undrar också varför det inte genomförts några drogfria aktiviteter i kommunens regi de senaste åren. Svaret är att fältgruppen nattvandrar i samband med skolavslutningarna och Runan i Kyrbyn genomför cirka 20 drogfria arrangemang per år. Dessutom kommer i regi av Täbys skolor föräldravandringar arrangeras före och efter skolavslutningar och skolstart nästa år. Socialdemokraterna är felunderrättade.

Kvällens näst sista interpellation är inskickad av Mats Hasselgren (fp) och handlar om den nya planerade ridanläggningen vid Karby. Interpellanten undrar vem som ska bli hyresgäst och på vilka villkor. Bakgrunden är att den nuvarande ridanläggningen i Hägerneholm är fallfärdig och kommunen vill flytta ridverksamheten eftersom området i Arninge är tänkt att användas för ett nytt bostadsområde. Istället planeras en ny anläggning med samma omfattning i Karby. Den ska stå klar 2010. Detta blir en satsning på främst idrott för tjejer. Det tycker jag är bra.

Sist men inte minst avslutades med en timslång debatt om avknoppningspolicyn. Den ligger fast så länge rättsläget är oklart.

Ännu en fullmäktigekväll är nu fullbordad.

Fullmäktige i kväll

Höstens andra kommunfullmäktigemöte i Täby borde bli en kort historia. Det finns inga riktigt kontroversiella frågor på dagordningen. Däremot en lång rad interpellationer. Den som är intresserad av informationsgivning inom äldreomsorgen, ramtiden för skolbarnsomsorg, påstådda brister inom barnomsorgen, kontroll av livsmedelsbutiker, nattvandringar vid skolavslutningen, ridanläggningen vi Karby och avknoppningspolicy kan med fördel lyssna på diskussionerna via lokalradion, webben eller komma till Täby Park Hotell för att se skådepslet på plats. Starttid 18.00.

Bland beslutsärendena finns delårsbokslut per den 30 juni, icke verkställda beslut inom socialnämnden per den 30 juni samt tilläggsanslag till revisionen. Inte så mycket således.

Jag återkommer om hur debatten utvecklades sig under kvällen.

Trevlig helg i Norge

Nu är familjen återigen tillbaka i Täby efter en långhelg hos goda vänner i Oslo. Även med en tvååring går det lätt att ordna transporten. Bil till Arlanda, flyg och sedan snabbtåg in till Oslo station. Smidigt och en resetid från start till mål på tre timmar. Alternativet bil hela vägen är bara jobbigt med barn.

Vi brukar åka till Oslo ett antal gånger varje år. Det är alltid lika trevligt. God mat och intressanta utflykter.

söndag 19 oktober 2008

M fram även i Sifo

Dagens Sifo som publiceras i bland annat SvD bekräftar den bild som gavs i gårdagens mätning i DN. Moderaterna går kraftigt framåt. Enligt Sifos Toivo Sjörèn ökade dessutom moderaterna mest i slutet av mätperioden. Vi kan således se fram emot ännu bättre siffror. De båda mätningarna är ovanligt samstämmiga. Moderaterna har 24,6 (+3,4) procent, socialdemokraterna 42,5 procent och det skiljer nu bara drygt 12 procent mellan blocken.

Jag brukar hänvisa till 1979 års val för att gjuta mod i dem som känner en viss pessimism över opinionsläget. Det ansågs länge helt kört för borgerligheten inför valet 1979, socialdemokraterna och vpk hade ett stort försprång. Men väljarna ansåg till sist att de borgerliga borde få en chans till. Vi befann oss då som nu i en tung lågkojunktur. Valnatten slutade i anti-klimax, då ingen kunde utses till vinnare. Först efter utlandsrösternas ankomst till Sverige kunde borgerigheten utses till valets segrare.

I svåra tider lutar sig väljarna mot dem som har mest kompetens när det gäller ekonomi och jobb. Det råder ingen tvekan om att Alliansen i detta avseende har ett försprång.