måndag 14 december 2009

Årets sista fullmäktige inlett

Ikvällens viktigaste ärende är antagandet av den nya översiktsplanen som ska gälla perioden 2010-2030. Därmed skapas förutsättningar för Täbys utveckling enligt den vision som vi tillsammans med övriga kommuner i nordost tidigare har beslutat om. Utgångspunkterna för arbetet med den nya översiktsplanen har varit en region i tillväxt, göra det möjligt att växa till 80 000 invånare, stadsmässighet, förbättrad kollektivtrafik, fler arbetstillfällen, halva Täby grönt, långsiktigt hållbar utveckling, god utveckling av kommunal verksamhet och en hållvar ekonomisk utveckling.

Jag tycker att det omfattande arbete som grundlagt översiktplanen har varit framgångsrikt. Slutprodukten är gedigen och kommer att vara ett värdefullt verktyg i utvecklingen av vår kommun under lång tid. Jag är särskilt nöjd över att vi kan bygga bostäder och arbetsplatser längs Roslagsbanan på i huvudsak redan hårdgjorda ytor. Det handlar om Roslags Näsby, Täby centrum, Galoppfältet och Arninge.

Folkpartiet och enväldet

Folkpartiets gruppledning satsar sitt partistöd på en stor annons i Mitt i Täby. Budskapet är att Moderaternas envälde måste brytas. Det verkar som om Folkpartiet inte har förstått att det finns en Allians i Täby mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Dörren till vår Allians står vidöppen för partier som har en ickesocialistisk värdegrund. Så var ordet envälde kommer ifrån vet inte jag. Men även om Moderaterna skulle styra kommunen ensamma är det rimligen svårt att tala om envälde. Det är väljarna som bestämmer vem ska styra Täby. Förespråkar Folkpartiet ett annat system än folkstyre?

Men om Folkpartiet i Täby ska vara en del av en Allians måste de ta ansvar för kommunens ekonomi. Partiets budgetförslag för 2010 går med underskott och deras förslag får konsekvensen att en större skattehöjning 2011 skulle vara mycket svår att undvika eftersom underskottet då är uppe i minst 70 mkr.

Min uppmaning till Folkpartiet i Täby är att städa framför egen dörr innan ni på ett osakligt sätt angriper andra.

Märkligt agerande av facket

När kommunens företrädare och de fackliga organisationerna genomförde MBL-förhandling avseende det tillfälliga konjunkturstöder på 47 mkr hände märkliga saker. De fackliga företrädarna ansåg att pengar skulle flyttas från förskolan till grundskolans stadier F-5. Bakgrunden är att vi i fördelningen av konjunkturstödet valt att ge stadierna 6-9 en högre del tillfälligt stöd än de lägre klasserna. Detta för att vi vill prioritera att fler elever når godkända betyg inför övergången till gymnasiet.

Men de fackliga företrädarna vill endast höja förskolepengen 2010 med cirka 0,7 procent mot beslutade 2 procent. Alliansens beslut innebär 2 000 kr i höjd peng under 2010 per förskolebarn oavsett hur länge barnet är på förskolan. Uppenbart delar inte de fackliga företrädarna i Täby denna prioritering och det vore intressant att höra en debatt mellan de fackliga företrädarna i Täby och förskolebarnens föräldrar eller för den delen särintresseorganisationen Barn i Täby. Jag skulle tro att de landar i två helt olika uppfattningar.

Ett försök till tolkning av fackets agerande kan ju vara att de tycker att förskolepengen är för hög. Den uppfattningen har emellertid inte Alliansen mellan Moderaterna och Kristdemokraterna.

För att sammanfatta hur de olika aktörerna i Täby prioriterar förskolan är följande uppställning intressant. Uppräkning av förskolepengen i procent 2010:

1. Alliansen (Moderaterna och Kristdemokraterna 2,0 (2 000 kr)
2. Folkpartiet och Socialdemokraterna 1,5 (1 500 kr)
3. Lärarfacken 0,7 (700 kr)

Dessa siffror talar för sig själv.