måndag 14 december 2009

Årets sista fullmäktige inlett

Ikvällens viktigaste ärende är antagandet av den nya översiktsplanen som ska gälla perioden 2010-2030. Därmed skapas förutsättningar för Täbys utveckling enligt den vision som vi tillsammans med övriga kommuner i nordost tidigare har beslutat om. Utgångspunkterna för arbetet med den nya översiktsplanen har varit en region i tillväxt, göra det möjligt att växa till 80 000 invånare, stadsmässighet, förbättrad kollektivtrafik, fler arbetstillfällen, halva Täby grönt, långsiktigt hållbar utveckling, god utveckling av kommunal verksamhet och en hållvar ekonomisk utveckling.

Jag tycker att det omfattande arbete som grundlagt översiktplanen har varit framgångsrikt. Slutprodukten är gedigen och kommer att vara ett värdefullt verktyg i utvecklingen av vår kommun under lång tid. Jag är särskilt nöjd över att vi kan bygga bostäder och arbetsplatser längs Roslagsbanan på i huvudsak redan hårdgjorda ytor. Det handlar om Roslags Näsby, Täby centrum, Galoppfältet och Arninge.

Folkpartiet och enväldet

Folkpartiets gruppledning satsar sitt partistöd på en stor annons i Mitt i Täby. Budskapet är att Moderaternas envälde måste brytas. Det verkar som om Folkpartiet inte har förstått att det finns en Allians i Täby mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Dörren till vår Allians står vidöppen för partier som har en ickesocialistisk värdegrund. Så var ordet envälde kommer ifrån vet inte jag. Men även om Moderaterna skulle styra kommunen ensamma är det rimligen svårt att tala om envälde. Det är väljarna som bestämmer vem ska styra Täby. Förespråkar Folkpartiet ett annat system än folkstyre?

Men om Folkpartiet i Täby ska vara en del av en Allians måste de ta ansvar för kommunens ekonomi. Partiets budgetförslag för 2010 går med underskott och deras förslag får konsekvensen att en större skattehöjning 2011 skulle vara mycket svår att undvika eftersom underskottet då är uppe i minst 70 mkr.

Min uppmaning till Folkpartiet i Täby är att städa framför egen dörr innan ni på ett osakligt sätt angriper andra.

Märkligt agerande av facket

När kommunens företrädare och de fackliga organisationerna genomförde MBL-förhandling avseende det tillfälliga konjunkturstöder på 47 mkr hände märkliga saker. De fackliga företrädarna ansåg att pengar skulle flyttas från förskolan till grundskolans stadier F-5. Bakgrunden är att vi i fördelningen av konjunkturstödet valt att ge stadierna 6-9 en högre del tillfälligt stöd än de lägre klasserna. Detta för att vi vill prioritera att fler elever når godkända betyg inför övergången till gymnasiet.

Men de fackliga företrädarna vill endast höja förskolepengen 2010 med cirka 0,7 procent mot beslutade 2 procent. Alliansens beslut innebär 2 000 kr i höjd peng under 2010 per förskolebarn oavsett hur länge barnet är på förskolan. Uppenbart delar inte de fackliga företrädarna i Täby denna prioritering och det vore intressant att höra en debatt mellan de fackliga företrädarna i Täby och förskolebarnens föräldrar eller för den delen särintresseorganisationen Barn i Täby. Jag skulle tro att de landar i två helt olika uppfattningar.

Ett försök till tolkning av fackets agerande kan ju vara att de tycker att förskolepengen är för hög. Den uppfattningen har emellertid inte Alliansen mellan Moderaterna och Kristdemokraterna.

För att sammanfatta hur de olika aktörerna i Täby prioriterar förskolan är följande uppställning intressant. Uppräkning av förskolepengen i procent 2010:

1. Alliansen (Moderaterna och Kristdemokraterna 2,0 (2 000 kr)
2. Folkpartiet och Socialdemokraterna 1,5 (1 500 kr)
3. Lärarfacken 0,7 (700 kr)

Dessa siffror talar för sig själv.

torsdag 26 november 2009

Summering av budgetdebatten

Efter närmare 16 timmars intensiv budgetdebatt över dagarna två är det dags att summera årets begivenhet. Den mest överraskande händelsen var att Folkpartiets oppositionsråd Mats Hasselgren till slut erkände att en skattehöjning 2011 kunde bli resultatet av partiets budgetalternativ.

Till saken hör att Folkpartiets budget inte är transparant utan i grund och botten en orgie i tvetydigheter och oklarheter. Men efter ett intensivt arbete med att försöka förstå innehållet måste slutsatsen bli att de underfinansierar sin budget för 2010 med i storleksordningen 3-7 mkr. Det innebär att de struntar i balanskravet och de finansiella målen, det vill säga det som kännetecknar ordning och reda samt ansvartagande. Dessutom höjer de kostnadsnivån med 34,7 mkr långsiktigt genom att kompensera för pris- och löneökningar med 1,5 procent och de föreslår även andra utgiftsökningar för kommande år.

Hur man än vrider och vänder på dessa fakta resulterar de i ett kraftigt underskott 2011 om minst 70 mkr. Där av att Mats Hasselgren erkände att en skattehöjning är möjlig, även om det satt långt inne. Partiet vägrar också att planera längre än 2010. Jag menar att detta är oacceptabelt om man är satt att sköta våra gemensamma skattepengar. Självklart måste en ansvartagande majoritet ta ansvar för och planera även kommande års ekonomiska förutsättningar. Ingen Täbybo skulle komma på tanken att förbruka så mycket pengar ena året att man måste låna för att kunna betala räkningarna nästa. Men denna struktur har Folkpartiets ekonomiska politik i Täby.

Men det är Alliansens budget som nu är klubbad. Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget är raka motsatsen till oppositionens. Det råder ingen tvekan om att dämpningen av kommunernas skatteintäkter är dramatisk och i vår kommunala värld måste en sådan utveckling i första hand mötas med nya arbetsmetoder, strukturella förändringar, effektiviseringar, besparingar och produktivitetsökningar. Efter fem mycket goda år för kommunerna är detta en rimlig hållning.

För att undvika en höjd kostnadsnivå räknas inte pris- och lönekompensationen upp under 2010. Men vi använder Alliansregeringens konjunkturstöd om 47 mkr till ett generellt påslag till välfärdens kärna, det vill säga förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Detta innebär exempelvis att förskolan får ett genomsnittligt påslag om cirka 2 procent under nästa år. Noterbart är att detta påslag överstiger vad oppositionen ger. Därmed måste frågan ställas var Folkpartiet har gömt de 47 miljonerna. De är spårlöst försvunna. Men om allt ska prioriteras blir finns det uppenbart inte så mycket pengar över till förskola, grundskola och äldreomsorg.

Nya bostäder i Näsbypark

Jag har varit och medverkat i en symbolisk byggstart av 86 lägenheter på Kuttervägen i Näsbypark. Det är första gången som jag har byggt ett hisschackt. Med hjälp av en kranbil kom en betongleverans som hälldes ned i en trävagga som sedan tas bort när betongen stelnat. Det är JM bygger som två bostadsrättshus med tretton våningar och de beräknas vara klara för inflyttning våren 2011. Täby växer.

måndag 23 november 2009

Glada miner på fullmäktige


Irene Svenonius (M) och Filippa Reinfeldt (M) sitter och lyssnar på skoldebatten. I bakgrunden ser vi från vänster Sofia Paulsson (M), flickornas favorit Johan Algernon (M) och Lars Hagström (M).

Budgetfullmäktige

Sedan några timmar tillbaka är budgetfullmäktige igång. I sedvanlig ordning inleddes tillställningen med allmänpolitisk debatt. Detta år en förhållandevis kort sådan.

Jag inledde med att påminna fullmäktige om att Täby under året exempelvis blivit utsedd till Sveriges tredje bästa kommun att bo och leva i av tidningen Fokus och Skattebetalarnas förening anser att Täby är ett föredöme i Stockholms län. Därefter höll jag följande inledning:

"En ansvarfull och stolt Allians har skapats i Täby mellan Kristdemokraterna och Moderaterna. Tillsammans presenterar vi en budget som fokuserar på ordning och reda i kommunens ekonomi och stora satsningar på välfärdens kärna.

Vi upplever en global finanskris och en djupgående lågkonjunktur. Även om Stockholmsregionen klarar sig förhållandevis bra så drabbas alla Sveriges kommuner av en historiskt kraftig dämpning av skatteintäkterna.

En ansvarsfull Allians tar tag i denna situation genom att se över kommunens verksamheter, hitta nya arbetssätt, produktivitetsförbättringar, strukturera om, effektivisera och spara.

Genom att vända på alla stenar har vi funnit väldigt många kostnadssänkningar som borde ha genomförts under alla omständigheter.

En ansvarfull Allians börjar inte dagen med att vältra över problemen på Täbyborna genom skattehöjningar.

Efter fem goda år finns det rimligen en hel del att göra. Alla organisationer och företag har en förmåga att lägga på hullet under goda år. I den krissituation som vi nu lever under är det hög tid att se över kostnadsbilden.

Detta har Allianspartierna Kristdemokraterna och Moderaterna gjort i full öppenhet utan hemliga möten i det fördolda och utan en hemlig agenda.

Skatteintäkterna de kommande åren innebär att det strukturella paket för sänkta kostnader som vi tog beslut om före sommaren i allt väsentligt måste genomföras. I annat fall drabbas Täbyborna ovillkorligen av kraftiga skattehöjningar 2011.

En grundbult i Alliansens budget är att vi i praktiken föreslår nolluppräkning av pris- och lönekompensation under 2010. Detta är en rimlig hållning eftersom inflationen är obefintlig och lönerörelsen inte kan resultera i dramatiska löneökningar. En sådan utveckling skulle få konsekvensen att arbetslösheten skulle förvärras.

Jag konstatera att varken Folkpartiet eller Socialdemokraterna tar ansvar för framtiden utan lägger budgetförslag som innebär skattehöjningar 2011 och 2012. Det duger inte att lämna charte blance för framtiden som Folkpartiet gör när de vägrar ta ansvar för kommande år.

Alliansregeringen beslöt i höstas att ge kommunerna 10 miljarder kronor som konjunkturstödjande insats. Täbys andel uppgår till 47 mkr. Det är ett överraskande stort belopp och Alliansen i Täby väljer att prioritera välfärdens kärna. Det innebär att hela beloppet läggs på förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.

Men det handlar om en engångssatsning på kvalitetshöjande insatser under 2010. Pengarna kan inte användas på ett sätt så att de höjer kostnaderna för kommande år. Det vore ansvarslöst.

Alliansen, Kristdemokraterna och Moderaterna, lägger en stark budget som tar ansvar för framtiden och håller ordning och reda på vår gemensamma ekonomi."

söndag 15 november 2009

Nya Tidens Montessori 10 år


Jag fick äran att tillsammans med rektorn och ägaren av Nya Tidens Montessori Margareta Andersén knyta det blågula bandet för ytterligare 10 framgångsrika år för skolan. Skolan är inhyst i Näsbyparks Centrum och är en viktig del av det som händer i centrumanläggningen. Jag är verkligen imponerad över den kvalitet som skolan levererar och under 10-årsfirandet dominerade skolans nuvarande och tidigare elever hela centralhallen. En 7,5 meter lång tårta uppskattades av alla besökare.

Bilden är tagen av Ingela Bendrot.

Invigning av gymnasiemässan på Galoppen

I lördags morse invigde jag och kollegan i Danderyd, Gunnar Oom, gymnasiemässan på Galoppen. Tidigare har gymnasiekolorna i vår del av länet medverkat på den stora gymnasiemässan i Älvsjö men i år var det premiär för en egen här i nordost. Det blev succé. Redan vid öppningen var det många besökare på plats och vid lunchtid var parkeringsplatsen full (och den är inte liten). Det är uppenbart att valfriheten och mångfalden ger eleverna ett fantastiskt utbud av möjligheter. Vi ska vara glada över att vi på 80- och 90-talen tog den ideologiska striden mot socialdemokraterna om valfrihet och möjligheten att starta friskolor. Striden är vunnen och det är omöjligt att rulla tillbaka utvecklingen.

Till skolstarten nästa höst är hela länet en gemensam gymnasieregion, skolpengen gäller överallt. Dock med ett undantag. Folkpartiet i Stockholm vägrar att låta innerstadsskolorna vara med eftersom de tror att efterfrågan kommer överstiga tillgången på platser. Detta skulle i Folkpartiets värld innebära att en del ungdomar i innerstaden skulle tvingas gå i skolor på annat håll. Denna rädsla är inte befogad. Göteborgsområdet har haft en gymnasieregion i ett antal år och där har sådana effekter inte inträffat mer än möjligen på marginalen.

Jag tycker att den gemensamma gymnasieregionen är ett stort steg i rätt riktning och jag hoppas att Folkpartiet i Stockholm snart ger med sig och inlemmar även innerstadsskolorna i valfrihetssystemet

tisdag 10 november 2009

Täby gratulerar årets företagare

Det är inte varje dag en företagare från Täby kommun utses till årets entreprenör i Sverige av Företagarna. Men det hände i fredags vid en gala i Stockholm där Engelska skolan och dess grundare och verkställande direktör Barbara Bergström, med säte i Täby, utsågs till årets entreprenör i Sverige. En sådan trevlig händelse måste naturligtvis firas och därför ordnade vi omedelbart ett besök och vi överlämnade Täbykorset i guldmetall. Engelska skolan som grundades 1993 har brutit ny mark i kvalitetshänseende och nya ídéer. Jag är övertygad om att Engelska skolans och andra friskolor etablering i Täby genom konkurrens har höjt nivån i alla Täbys skolor.

Vi fick ett bevis för detta i torsdags då Täby i Sveriges kommuner och landstings rapport gällande öppna jämförelsen inom gymnasieskolan var bästa kommun i Stockholms län när det handlar om andelen elever som har behörighet till högre studier efter tre år på gymnasiet.


På bilden ser vi Jörgen Stenquist, Engelska skolan , Leif Gripestam (M), kommunalråd Täby kommun, Barbara Bergström, grundare av Engelska skolan, Sofia Paulsson (M), kommunalråd Täby kommun och Kristina Eineborg, näringslivschef Täby kommun

torsdag 5 november 2009

Täby ett föredöme enligt Skattebetalarna

”Täby förtjänar att lyftas fram som ett föredöme i Stockholms län. Kommunen uppvisar låg besparingspotential vilket tyder på ansvarstagande med skattebetalarnas pengar.”

Så lyder motiveringen på det diplom som jag fick idag vid Skattebetalarnas Inspirationsdagar som handlar om benchmarking över hela Sverige. Vi ska naturligtvis vara stolta över att vi är ett föredöme i att hantera skattebetalarnas pengar samtidigt som vi håller mycket hög kvalitet i verksamheterna.


Här står jag tillsammans med Skattebetalarnas förenings ordförande Robert Gidehag strax efter diplomutdelningen.

tisdag 3 november 2009

Tibble Fria Gymnasium betalar goodwillvärde

Täby kommun och Tibble Fristående Gymnasium (TFG) har träffat en frivillig uppgörelse som innebär att TFG ersätter kommunen med 6,6 miljoner kronor för det marknadsmässiga, så kallade, goodwillvärde skolan bedöms ha haft vid avknoppningen 2007. Avtalet innebär också att skolpeng från januari 2010 ska utgå enligt gängse regler.

Värderingen av marknadspriset på verksamheten är gjord av den oberoende konsultfirman Ernst & Young i oktober 2009. Även KPMG har gjort den värdering. Utgångspunkten har tagits i de avtal som ingicks mellan kommunen och TFG år 2007 samt tillgängliga data från avknoppningen. Värderarna anser även att den hyra som TFG betalar för lokalerna är marknadsmässig.

Den summa på 6,6 miljoner kronor som TFG nu är villig att betala adderas till de 9,3 miljoner som redan har betalats för inventarierna vid avknoppningen. Uppgörelsen innebär att vi har lyssnat på kammarrättens kritik och i efterhand gjort en värdering av verksamhetens goodwill. TFG går frivilligt in i den här uppgörelsen, och vi är glada över att ha hittat en lösning på problemen. När vi tog beslut om det ursprungliga avtalet blev verksamhetens goodwill aldrig värderad eftersom det var brukligt att endast värdera inventarierna vid avknoppningar.

I debatten kring avknoppningen av Tibble Gymnasium har det under årens lopp spekulerats kring vad ett goodwillvärde för verksamheten skulle uppgå till. I den genomförda värderingen hamnar det marknadsmässiga goodwillvärdet på 6,6 mkr eftersom Täby kommun äger skolfastigheten och för att Tibble Fria Gymnasiums hyresvillkor innebär att de inte har besittningsskydd. Dessutom innebär avtalet med Täby kommun att aktieägarna inte kan sälja till utomstående.

Många kommuner har sedan 90-talet arbetat med avknoppningar för att ge personal som arbetar inom välfärdens kärna möjlighet att driva verksamheter i enskild regi. Genom entreprenörskap, nya idéer och konkurrens har syftet varit att öka kvaliteten inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Valfrihet, mångfald och kvalitet är honnörsord. I Täby har detta arbete varit mycket framgångsrikt vilket inte minst framgår i den omfattande tillsynsrapport som Skolinspektionen presenterade för några år sedan. Där framgår att Täby ur ett nationellt perspektiv har en mycket god utbildningskvalitet beroende på konkurrens och ett långtgående delegerat ansvar till varje skola. Vi har genom konkurrens lyckats höja kvaliteten oberoende av om skolan drivs av kommunen eller av en fristående aktör.

fredag 30 oktober 2009

Genial satir

Tecknaren Kalle Strokirk sammanfattar med en enda bild socialdemokratins grundläggande inställning till medborgarna:

Regeringen har tagit beslut om Täby centrum

Alliansregeringen tog idag beslut om att undanröja de överklaganden som inkommit avseende Täby centrum. Det är mycket glädjande att vi nu kan påbörja en fantastisk utveckling av Täby centrum. Efter en lång, omfattande och komplicerad planeringsperiod övergår nu projektet till verklighet. Täbyborna kommer om några år få uppleva ett nytt och mer stadsliknade centrum i vår kommun med bostadskvarter, ett stort torg och ett bredare utbud och bättre service i centrumanläggningen.

Utvecklingen av Täby centrum kommer att vara en tillväxtinjektion under lågkonjunkturen för vår del av Stockholmsregionen och vara ett lyft för ett stort antal företag. Många nya arbetstillfällen kommer att skapas både under byggperioden och när helheten står klar. Omdaningen och utvecklingen av Täby centrum är den första delen i ambitionen att bygga framtidens Täby längs med Roslagsbanan. Halva Täby är och ska förbli grönt.

torsdag 29 oktober 2009

Medvetna lögner i politiken

Socialdemokraterna gruppledare i Täby, Conny Fogelström, använder medvetet lögnen som politisk vapen. I sin återkommande krönika skriver han att Tibble Fria Gymnasium gratis har fått ta över en skola som kommunen investerat 50 mkr kr i. Detta är ett fult och lögnaktigt knep för att få människor att tro på sagan om att själva skolbyggnaden ägs av Tibble Fria Gymnasium. Detta är nämligen fel. Kommunen äger fastigheten och det är en självklarhet för ansvarstagande fastighetsägare att genomföra renoveringar och underhåll av sina fastigheter. Motsatsen är att betrakta som kapitalförstöring. Möjligen kan kommunen få kritik för att vi inte har skött underhållet av våra fastigheter på ett tillräckligt bra sätt. Under kommande år måste vi investera betydande belopp på sådana insatser.

Fakta är att Tibble Fria Gymnasium har betalat 9,3 mkr för inventarierna.

Tibble Fria Gymnasium äger inte fastigheten utan hyr den till marknadspris. Den fristående skolan har heller inte besittningsskydd.

söndag 25 oktober 2009

Jobbskatteavdrag måste uppmärksammas mer

Jag tycker att siten Jobbskatteavdrag borde spridas till alla människor i Sverige. Alliansregeringens jobbskatteavdrag har verkligen i grunden förändrat vår högskattestat, även om förvånadsvärt många inte har märkt något eller ens känner till att denna reform har genomförts. Nu måst alla bli medvetna om att skattesänkningarna denna mandatperiod är överraskande stora. En omfattande upplysningskampanj är nödvändig. Vi som bor i Täby kan dessutom addera en sänkning av kommunalskatten med 40 öre på varje intjänad hundralapp tack vare Moderaterna. Där till har alla småhusägare i Stockholmsregionen fått en kraftigt sänkt fastighetsskatt.

Vi måste nu förhindra att den rödgröna kartellen får inflytande efter nästa års val. Om olyckan skull vara framme kommer vi att få vidkännas omfattande skattehöjningar. De rödgröna vill alltid utöka sitt inflytande med andras pengar. I en insändare på DN-debatt idag konstaterar Kjell-Olof Feldt att vänsterkartellens förslag kring fastighetsskatten kommer att drabba långt fler småhusägare i vår region än vad Mona Sahlin vill ge sken av.

onsdag 21 oktober 2009

Skatteutjämningen

Idag deltog jag i ett seminarium om skatteutjämningen. Stockholms Handelskammare har under ledning av Sofia Linder producerat en intressant rapport som visar att Stockholmsregionen är kraftigt missgynnat i dagens system. Inte minst döljs det faktum att vi netto betalar drygt 14 miljarder till övriga landet. Officiellt betalar vi 2,7 miljarder men verkligheten är alltså en annan. Handelskammaren drar slutsatsen att hela systemet måste skrotas eftersom det är tillväxtfientligt, ogenomskådligt och orättvist. De menar att finansieringssystemet för ge de mest kostnadskrävande uppgifterna likvärdighet över landet ska betalas av staten. De anser också att utjämningen i en övergångsfas ska bli mindre långtgående genom att den garanterade skattekraften och kompensationsgraden sänkt.

Jag delar i grund och botten den inställning som Handelskammaren driver, det vill säga att tillväxtfaktorerna måste få ett betydligt större genomslag i det system som ska utjämna mellan kommunerna. Men jag tror inte att det är möjligt att i ett svep avveckla det nuvarande systemet och göra om allt från grunden. Det är en politisk omöjlighet. Jag tror därför att det på medellång sikt är möjligt att driva linjen att utjämningen ska vara kvar men att staten ska ta hela det finansiella ansvaret. I inkomstutjämningsdelen handlar det om 2,7 miljarder som åtta kommuner och ett landsting idag betalar. Denna del bör avvecklas. Dessa resurser skulle göra mycket bättre nytta för alla om de får vara kvar i Stockholmsregionen och investeras i entreprenörskap och andra investeringar. I det korta perspektivet är det nödvändigt att påverka utredningen i en riktning som innebär att utjämningen inte ska vara liga extremt utjämnande som idag och att tillväxtfaktorerna ökar i betydelse.

torsdag 15 oktober 2009

Alliansöverenskommelsen (M) och (KD) i Täby

Allianssamverkan är ingången mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby.

Inför arbetet med budget och verksamhetsplan har en överenskommelse om samverkan i Allians ingåtts mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby. Alliansen sträcker sig i första hand fram till valet 2010 men med en tydlig ambition och vilja är att fortsätta samarbetet även nästa mandatperiod och fram över. Vi ser gärna att fler partier inom ramen för Allianssamarbetet på riksnivå vill samarbeta på kommunal nivå i Täby.

Vi tycker att det är angeläget att etablera en Allians i Täby som bygger sin politik på ickesocialistisk idétradition enligt den modell som våra partier framgångsrikt genomfört på riksnivå. Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby har tidigare under många år samarbetat i Allians och har väl inarbetade rutiner för effektiv styrning och beslutsfattande.

Den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen med en kraftig dämpning av skatteintäkternas utveckling som följd ställer krav på strukturella förändringar, effektiviseringar och nya arbetssätt för att nå en ekonomi i balans. Detta samtidigt som den höga kvalitén i välfärdsverksamheterna ska vara oförändrad eller bättre. Vi bedömer att de förslag i verksamhetsplanen för 2010 som presenterats för att nå ekonomisk balans de kommande åren är väl avvägda och når dessa mål. Kristdemokraterna har framfört två starka önskemål när det gäller äldreomsorgen. De två fria hemtjänsttimmarna varje månad för Täbybor som fyllt 80 år kommer därför att vara kvar och den gällande policyn kring behov av trygghetslarm för äldre består.

Alliansregeringen har för 2010 beslutat att ge kommunerna ett extra konjunkturstöd. Täby får 47 mkr i en engångsutbetalning. Det är viktigt att använda dessa resurser så att de inte långsiktigt höjer den generella kostnadsnivån. Vi kommer att fördela hela resursförstärkningen inom välfärdens kärna men förstärkningen gäller bara 2010 eftersom stöder bara gäller ett år. Det innebär kraftfullt kvalitetshöjande insatser till förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg under nästa år.

Allianssamarbetet mellan Moderaterna och Kristdemokraterna lägger grunden för ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande med fokus på kvalitet i välfärdens kärna.

Täby den 15 oktober 2009

Leif Gripestam (M) Rut Casselbrant (KD)
Kommunstyrelsens ordförande Gruppledare

Sofia Paulsson (M) Mikael Hollmark (KD)
Ordförande i BGN Ledamot i BGN

Thomas Nilsonne (M) Per Carlsson (KD)
Ordförande i SON Vice ordförande i SON

Erik Andersson (M) Claes Gillberg (M)
Ordförande i SBN Ordförande GVN

Fredrik Schulte (M) Torsten Björnsson (M)
Ordförande i KFN Ordförande i SRMH

.

onsdag 14 oktober 2009

Pressinbjudan: ny Allians i Täby

Pressinbjudan

Ny Allians mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby
- budget och verksamhetsplan för 2010 presenteras

Härmed inbjuds till pressträff om ett nytt Allianssamarbete mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby samt kommunens budget och verksamhetsplan för 2010.

Dag: Torsdagen den 15 oktober
Tid: Klockan 13.00
Plats: Konferensrum 301, plan 3, i Täbys kommunhus (Stationsvägen 13)

Välkomna!

För ytterligare information:

Leif Gripestam (M) 0766-43 96 99
Rut Casselbrant (KD) 0706-30 84 89

tisdag 13 oktober 2009

Ekonomipriset

Jag var rädd för att Ekonomipriset till Nobels minne skulle gå till ... Bosse Ringholm. Med tanke på de urvalskriterier som den norska kusinen uppenbart utser pristagare i fredspriset efter, är ju allt vara möjligt. Den nydanande idéen att utse pristagare som antingen inte har presterat något i sak eller inte besitter adekvata kunskaper i ämnet öppnar oanade möjligheter. Tyvärr har den norska Nobelkommittén gjort priset en björntjänst. Guldglansen är avskavd.

lördag 10 oktober 2009

En kommentar om Obamas Nobelpris

noterar att den norska Nobelkommitténs tradition att sniffa lim på mötena till slut tog ut sin verkliga rätt.

Fredrik Johansson

onsdag 7 oktober 2009

Möte om RUFS i Österåker

Idag höll vi inom ramen för samarbetet med de sex nordostkommunerna ett seminarium kring "Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010" i Österåker. Regionplanedirektören Sven-Inge Nylund drog inledningsvis höjdpunkterna i det förslag som nu är ute på remiss vilket sedan följdes av den paneldiskussion där kommunera huvudsakligen representerades av respektive kommunstyrelseordförande. Samstämmigheten om vikten av utveckling var grundmurad. Lika samstämmig var dock inte inställningen till vad en regional kärna står för eller om den kan ersättas av ett stråktänkande. Vari skillnaden egentligen består är inte helt enkelt att utröna, men en kärna är givetvis generellt mer koncentrerad. I Rufsen pekas just Täby centrum/Arninge ut som en kärna.

Utställningsförslaget bygger på alternativet Tät. Detta har vi i nordost betydande invändningar mot. Vi förespråkar alternativet fördelad vilket innebär en högre tillväxttakt för vår del av regionen.

fredag 2 oktober 2009

Lars F Tobisson

För den politiskt intresserade på högerkanten är Lars F Tobissons nyligen publicerade memoarer ”Främling i folkhemmet: ett högerspöke ser tillbaka” en källa till många intressanta påminnelser om politiska förvecklingar under de senaste 35 åren. Boken tar dock sin början i barndomen och författaren återkommer ständigt till den omständigheten att familjen fått en fastighetsrörelse i arv efter farfar och dennes bröder. Att Lars F Tobisson och hans bror så småningom fick ärva dessa fastigheter låg sedan den politiska karriären i fatet. Som ett brev på posten publicerade Aftonbladet och andra tidningar på vänsterkanten svarta rubriken om detta i varje valrörelse. Inte minst ur ett skattetekniskt perspektiv var innehavet knepigt att hantera varför Lars skandaliserades som nolltaxerare, på den tiden ett lagligt men icke politiskt korrekt agerande.

Efter 10 år på Saco, där Lars slutade som utredningschef, rekryterades han som partisekreterare till moderaterna 1974. Än idag framstår denna rekrytering som unik, Lars var inte politiskt engagerad när moderaternas dåvarande vice ordförande Eric Krönmark kontaktade honom. Till saken hör att moderaterna vid denna tid inte var det dominerande borgerliga partiet utan ett litet, i dåtidens perspektiv, ytterkantsparti som ensamt försvarade ekonomisk frihet, förde kamp mot fondsocialismen och krävde lägre skattetryck.

Under sjuttiotalets senare hälft styrdes folkpartiet av personligenheter som Carl Tham, Per Garthon och Ola Ullsten vilket borgade för en rejäl vänstersväng med stöd för löntagarfonder som en paradgren. Centerpartiet hade grävt ned sig i kärnkraftsfrågan. I denna politiska miljö hamnade alltså Lars F Tobisson och styrde framgångsrikt partiet som partisekreterare och sedan som vice partiordförande under sammanlagt 25 år. Lars Tobissons ankomst till partiet kan sägas utgöra starten på den dominans som partiet haft inom den borgerliga kretsen sedan dess. Inte minst viktigt för hela borgerligheten har den politiska förflyttning i marknadsliberal riktning som Lars lade grunden till. Flörtade med socialistiska idéer inom delar av borgerligheten är sedan länge en svunnen tid.

Boken finns tyvärr inte i bokhandelns ordinarie sortiment varför ett besök på en nätbokhandel är att rekommendera. Exempelvis den här: http://www.adlibris.com/se/default.aspx

lördag 19 september 2009

Världens högsta marginalskatt

Revisionsföretaget har gått igenom skatterna i länder världen över och efter årsskiftet kommer Sverige att ståta med den inte helt åtråvärda titeln världsmästare i marginalskatt. Detta beror på att Danmark som under senare år varit innehavare av titeln gör om sitt skattesystem och sänker marginalskatten från 62,3 till 55,4 procent. Därmed passeras Sverige som ståtar med ett marknalskattetryck på 56,7. Det är naturligt direkt negativt att vi håller oss med ett skattetryck på denna nivå, tillväxt och entreprenörskap skadas av ett skattetryck på denna bisarra höjd. Alliansregeringen skjuter tyvärr problemet till nästa mandatperiod då värnskatten, som är en bov i dramat, är tänkt att avvecklas.

Men det mest intressanta är att vänsterkartellen redan lagt förslag om att öka marginalskatten ytterligare. Enligt vänsterkartellen är det inte nog att vara världsmästare, Sverige måste öka avståndet till övriga länder. Visserligen är inte mycket känt om deras politiska förslag men i detta avseende har socialdemokraterna kommit överens med mannen som inte längre kallar sig kommunist eftersom denna etikett leder tankarna fel …

onsdag 9 september 2009

Kraftfull satsning på kommunerna

I går meddelande Alliansregeringen att kommuner och landsting får 10 miljarder kronor extra i bidrag under 2010. Summan är fördelad med 7 miljarder till kommunerna och 3 till landstingen. Meningen är att dessa pengar ska fördelas till välfärdens kärna för att öka kvaliteten i verksamheterna och undvika uppsägningar i finanskrisens- och lågkonjunkturens spår. Att många kommuner är ekonomiskt pressade är väl känt, särskilt kommande år.

Det är naturligtvis välkommet att Alliansregeringen satsar på grundläggande kommunal service i ekonomiskt svåra tider. Täby kommun kommer självfallet att snabbt utreda hur dessa nya resurser ska användas på bästa sätt. Grundförutsättningen är enligt min uppfattning att genomföra kvalitetshöjande insatser inom förskola, skola och det sociala området. Det är emellertid viktigt att understryka att den extra bidragstilldelningen är av engångskaraktär, det vill säga under 2011 och 2012 finns inga ytterligare resurser utöver de redan kända.

Detta innebär att de budgetförutsättningar som vi tog beslut om redan före sommaren gäller även framöver. För att klara en budget i balans under 2010, 2011 och 2012 krävs omfattande produktivitetsökningar, effektiviseringar och nya arbetsmetoder. Det extra statsbidraget under 2010 får inte äventyra eller fördröja det nödvändiga arbetet för att möta de ekonomiskt tuffa åren framöver med ett intensivt förändringsarbete och nya arbetssätt. Men det extra tillskottet från Alliansregeringen underlättar givetvis processen det kommande året.

I arbetet under våren med förutsättningar för budget och verksamhetsprogram har arbetsgrupper systematiskt gått igenom alla verksamheter. De hittade en lång rad områden där arbetet kan göras annorlunda med bibehållen eller förbättrad kvalitet till lägre kostnad. För oss moderater är det en självklarhet att använda varje skattekrona på det mest optimala sättet och därför ska de framarbetade förslagen genomföras under de kommande åren. Under de ekonomiskt goda åren har även välskötta kommuner som Täby lagt på sig för höga kostnader. När skattekranen skruvas åt under lågkonjunkturen är det därför nödvändigt att se över organisation, struktur och arbetssätt i syfte att få ned kostnadsutvecklingen.

Alla svenska kommuner har under senare år fått uppleva en kostnadsutveckling som inte är långsiktigt hållbar. Vi i Täby insåg detta redan inför budgetarbetet 2008 och genomförde därför besparingar som uppgick till cirka 30 miljoner kronor. Detta följdes sedan upp inför 2009 med ytterligare kostnadssänkningar i storleksordningen 60 miljoner. Om vi inte genomfört dessa åtgärder hade vi suttit i den situation som många kommuner idag befinner sig i med underskott redan i år.

Den ekonomiska delårsrapporten för första halvåret med en prognos för helåret tas av kommunstyrelsen på måndag i nästa vecka. Täby kommun går med överskott och vi klarar såväl balanskravet som våra finansiella mål. Det är ordning och reda i kommunens ekonomi.

lördag 29 augusti 2009

Ett mycket bra beslutHär står jag och Gunnar Oom i stämmosalen efter debatten om propositionen "En ansvarsfull ekonomisk politik". Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka vårt förslag att skatteutjämningen på sikt fullt ut ska finansieras av staten. Detta är en mycket stor seger, inte minst för moderaterna i Täby och Danderyd. Beslutet efter en del kompromisser i utskottets förberedande arbete blev följande:

"Skatteutjämningsystemet

Det är självklart att en utjämning behöver ske mellan landets kommuner för att garantera kvaliteten i de offentliga välfärdstjänsterna, men detta borde vara ett statligt ansvar . Skatteutjämningen utgörs till nästan 95 % av en omfördelning av statsbidragen kommunerna emellan för att utjämna skillnader i skattekraft och strukturella kostnader. Denna princip finns det inget riksdagsparti som idag ifrågasätter.

Men att vissa kommuner tvingas betala de övriga vilket inte är nödvändigt för att systemet ska fungera och skapar dessutom en rad negativa konsekvenser. Den viktigaste invändningen mot dagens system är att det är tillväxtfientligt och leder till en rad olika såväl oönskade som oväntade konsekvenser.

Ur ett demokratiskt perspektiv är också denna beskattningsform sämsta tänkbara. Den saknar transparens och är ett ogenomträngligt lapptäcke som vare sig förstås av medborgarna eller de flesta politiker.

att staten ska på sikt fullt ur finansiera utjämningen mellan kommunerna."

En ny utredning kring skatteutjämningssystemet arbetar just nu och vi kommer att följa detta arbete på ett mycket närgånget sätt. Mot bakgrund av hur tidigare utredningar i ämnet har resulterat i en situation där våra kommuner regelmässigt får betala ännu mer till övriga kommuner finns anledning till oro. Men med stämmobeslutet i ryggen har vi bättre förutsättningar att arbeta för att långsiktigt helt avveckla den kommunala direktfinansieringen av systemet.

Stämman dag 3

Debatten slutade först efter 23.00 i gårkväll. Utöver sjukvården hann vi med såväl miljö- som integrationsfrågorna. Idag finns endast avsnittet om en ansvarsfull ekonomisk politik - en politik för jobb, kunskap och välfärd på agendan. Detta är också det viktigaste och mest intressanta på arbetsstämman. I propositionen återfinns såväl ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. För egen del saknade jag ett resonemang om skatteutjämningen och därför skrev jag och Gunnar Oom en text som vi presenterade när propositionen behandlades på inom ramen för utskottarbetet.

Vi föreslog följande text med vidhäftat yrkande:

"Skatteutjämningsystemet måste förändras

Det är självklart att en utjämning behöver ske mellan landets kommuner för att garantera kvaliteten i de offentliga välfärdstjänsterna, men detta borde vara ett statligt ansvar . Skatteutjämningen utgörs till nästan 95 % av en omfördelning av statsbidragen kommunerna emellan för att utjämna skillnader i skattekraft och strukturella kostnader. Denna princip finns det inget riksdagsparti som idag ifrågasätter.

Utjämningssystemet omfattar idag cirka 48 miljarder kronor och av dessa står staten för drygt 45. Men 13 kommuner tvingas betala de övriga vilket inte är nödvändigt för att systemet ska fungera och skapar dessutom en rad negativa konsekvenser. Den viktigaste invändningen mot dagens system är att det är tillväxtfientligt och leder till en rad olika såväl oönskade som oväntade konsekvenser.

Vid ekonomisk tillväxt i till exempel Örkelljunga slår dagens system på så sätt att kommunen måste lämna ifrån sig mer i utjämningsskatt än vad man får in i skatteintäkter. Att förbättra näringsklimatet är den sämsta affär denna kommun kan ägna sig åt. Det vill säga, systemet ger orimliga konsekvenser.

Malmö stad får genom utjämningssystemet cirka 3,1 miljarder årligen. Under senare år har Malmö kunnat lägga undan drygt en miljard. Dessa medel ska nu användas för att köra budgeten för 2010 med underskott. Uppenbart har utjämningssystemet varit alltför generöst. Om Malmö stad kan sätta in stora belopp på bankboken har man fått för mycket bidrag. Vilket också talar för att den kommunala finansieringen i skatteutjämningssystemet med lätthet skulle kunna tas bort samtidigt som staten inte belastas med ökade utgifter.

En annan intressant aspekt på utjämningssystemet är att Stockholms läns landstingen är det enda landsting som betalar till systemet. Detta samtidigt som Stockholms läns landsting har i särklass högst landstingsskatt i landet.

Ur ett demokratiskt perspektiv är också denna beskattningsform sämsta tänkbara. Den saknar transparens och är ett ogenomträngligt lapptäcke som vare sig förstås av medborgarna eller de flesta politiker.

Nu pågår en översyn av skatteutjämningssystemet, vilket framtvingats ett antal gånger tidigare. Trots alla dessa utredningar är en ny inte lösningen på problemet. Lösningen är att staten tar ansvaret fullt ut för utjämningen mellan kommunerna.

Yrkande

Staten ska på sikt fullt ur finansiera utjämningen mellan kommunerna."

Vi fick gehör för vår ståndpunkt och efter att styckena som exemplifierar hur felaktigt systemet slår ställde sig utskottet bakom vår text. Detta är en fantastisk framgång för Täby, Danderyd och övriga kommuner som dräneras på stora belopp varje år.

Vi fick också igen tydligare skrivningar när det gäller värnskattens avskaffande.

Vi får se hur det slutligen blir när besluten är fattande om några timmar.

fredag 28 augusti 2009

Stämman dag 2


Gustaf Hoffstedt från Gotland talar engagerat i sjukvårdsdebatten.

Just nu pågår debatten om sjukvården under rubriken "En rättvis vård att lita på". Filippa Reinfeldt har varit ansvarig för proposition som ska tas av stämman. Fokus ligger på patienterna vilket är ett skifte från tidigare debatter om drifts- och organisationsformer. Detta är bra och riktigt. Men jag tycker att fortfarande att det den rätta modellen är att avveckla landstingen och föra över primärvården till kommunerna. Sedan ska det vara statens uppgift att hantera den specialiserade sjukvården. En sådan utveckling skulle minska byråkratin på ett omfattande sätt och därmed frigöra resurser till sjukvård. Kommunernas nuvarande resurser i form av personal skulle med en tämligen modest nyrekrytering kunna hantera även primärvården.

Vid gårdagens långdragna utskottsarbete satt jag i utskottet som hanterade "En ansvarsfull ekonomisk politik". Finansminister Anders Borg, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och försvarsminister Sten Tolgfors medverkade i detta utskott. De två viktigaste förändringarna i jämförelse med propositionstexten var att vi fick in en text om skatteutjämningen som innebär att staten ska ta hela ansvaret för utjämningen mellan kommunerna och när ekonomin så medger ska avveckla värnskatten. När det gäller skatteutjämningen förhåller det sig så att staten finansierar drygt 45 av de 48 miljarder som systemet idag kostar. Sedan är det 13 kommuner som står för mellanskillnaden. Främst är det Täby, Danderyd, Lidingö som står för fiolerna. Detta är tillväxthämmande och därmed orimligt.

torsdag 27 augusti 2009

Arbetsstämman har öppnat

Just nu håller statsminister Fredrik Reinfeldt inledningstalet på arbetsstämman under rubriken Föregångslandet Sverige. Grundtemat är att människorna i vårt land ur ett globalt perspektiv har mycket goda förutsättningar, vi har en frihet som många människor runt om i världen bara kan drömma om.

Arbetsstämman pågår till och med söndag och under dessa fyra dagar ska grunden för moderaternas politik i valet nästa år läggas fast.

söndag 23 augusti 2009

Reinfeldt sätter agendan


Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) höll i går sitt traditionella sommartal i Vaxholm. Trots ett ihärdigt regnande under morgontimmarna torkade det upp lagom till talet och vi fick till slut en solglimt. Talet var mycket inspirerande med en lagom blandning av utrikesperspektiv, gliringar mot vänsterkartellens oerfarenhet och mångfald av ofinansierade löften samt agendasättande för Sveriges framtid i Alliansens stabila famn.

Den stora nyheten i talet var att jobbskattevadragets fjärde steg kommer att tas från 1 januari 2010. Det innebär att låg- och medelinkomsttagare får ytterligare mellan 200-250 kr i skattesänkning. Sammantaget har därmed alla som arbetar under mandatperioden fått en skattesänkning som motsvarar en hel månadslön. Detta är en fantastisk utveckling enligt min uppfattning som i grunden har förändrat det politiska klimatet in en riktning som vi drömt om under mycket lång tid.

Tyvärr har jag sett en hel del gnälliga kommentarer från borgerliga tidningar kring att ta det fjärde steget. Inte minst Dagens Nyheters ledarsida tror tydligen inte längre på att sänkt skatt ger fler jobb än. Detta trots att de rimligen känner till fakta i målet. Den talar entydigt för att sänkta skatter är ett förhållandevis billigt sätt att skapa förutsättningar för nya riktiga jobb. Alternativet till denna politik är ju en återgång till sossarnas bidragspolitik. Att människor återigen ska gömmas undan i bidragsberoende. En sådan utveckling vill vi inte se. Därför är det givet att fortsätta med den stimulans som skattesänkningar ger dem som arbetar.

Fredrik Reinfelt visar ett tydligt ledarskap. Därför kan vi med tillförsikt se fram emot nästa års val.

måndag 10 augusti 2009

Beslut att flytta Täby galopp

Styrelsen för Svensk galoppsport beslutade i helgen att lägga ned galoppbanan i Täby och bygga en ny i stockholmsregionen. Efter 50 år i Täby är det således dags att bygga en ny bana för framtiden. Fram till 1960 fanns det en bara i Ulriksdal men den flyttades alltså till Täby. Jag har varit pådrivande i detta arbete med att flytta galoppbanan eftersom området som i dag härbärgerar banan har en fantastisk potenial när det gäller att utveckla Täby. Området som är stort som två Gamla stan kan bebyggas med 4000 bostäder, kontor och mycket annant, inte minst en stor park. Området ligger idealiskt med en egen station på Rostagsbanan och närheten till E18. Intresset bland kommunerna att skapa förutsättningar för en ny bana är stort och det finns ett flertal alternativa placeringar i regionen med de rätta förutsättningarna.

Idag finns det tre ägare av marken varav kommunen är en och Svensk galopp förfogar över den största delen. Området kommer därför att utvecklas i ett nära samarbete med Täby kommun.

fredag 12 juni 2009

Täby tredje bästa kommun

Jag är naturligtvis mycket glad över att Täby har avancerat i tidningen Fokus årliga sammanställning över var i Sverige det är bäst att bo och leva. I går var vi tillsammans med Danderyd och Vellinge inbjuda till prisutdelning på Södra Teatern vid Mosebacke Torg. Vid den spännande prisutdelningen gick förstapriset för andra året i rad till Danderyd, stort grattis till Gunnar Oom! Tvåa blev Vellinge som representerades av legendariska kommunalrådet emeritus Göran Holm.

Täby fick därmed en hedersam bronspeng. Täby är således bättre än 287 av Sveriges kommuner att bo och leva i. Detta är självklart ett mycket gott betyg. Förra året (som mätte statistik från 2007) fanns vi på sjunde plats och en förklaring till vår förbättrade position är bland annat att vi sänkt skatten mest i Sverige 2008. Skattesatsen är nämligen en av de cirka 30-parametrar som sammanställs i undersökningen. Men i slutresultatet finns statistikområden som nettoförmögenhet, skilsmässostatistik, självmordsfrekvens, antal idrottsföreningar, utgifter för skola, anmälda brott, flyktingmottagande, soliditet, försörjningskvot, företagsklimat och så vidare.

Alla kommuner på listans 10-i-topp är moderatstyrda. På fjärde plats kommer Lidingö och på femte plats Lomma. Jag vill också gratulera Vallentuna som avancerat upp till plats nummer sex och Stockholm som genom ett rejält ryck detta år landar på plats tio. Hela nordöstra Stockholmsregionen ligger mycket bra till, även om Norrtälje ligger lite längre ned på listan.

Tidningen Fokus rankning är naturligtvis inte en vetenskaplig avhandling men det är ändå en indikator på att vi levererar service med hög kvalitet samtidigt som skatten ur ett svenskt perspektiv är låg. Täby är överhuvudtaget en kommun i absolut toppklass.

måndag 8 juni 2009

Valdagens spurtmöte på Sergelstorg


Här står Gunnar Hökmark och laddar inför sitt framträdande på scenen vid det traditionsenliga spurtmötet vid Sergelstorg. Täbymoderaternas kampanjledare Mikael Jensen ser glad ut.


Även partisektreterare Per Schlingmann, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och finansminister Anders Borg tyckter det var angeläget att spurta. På bilden syns även pressekreterare Evin Khaffaf.


Justitieminister Beatrice Ask är partiets mest hängivna kampanjarbetare.


Kandidaten Anna Maria Corazza Bildt har haft den bästa personvalskampanjen i denna valrörelse. Nu ser hon ut att bli inkryssad efter Gunnar Hökmark. I bakgrunden står maken utrikesminister Carl Bildt och pratar med någon ute i vida världen. På bilden syns även handelsminister Eva Björling.


Fototillfälle med statsminister Fredrik Reinfeldt inför bussfärd i Täby i går eftermiddag.

lördag 6 juni 2009

Slutspurt i Täby centrum


Här står ett gäng moderata valspurtare i Täby centrum med partiets gruppledare i riksdagen Lars Lindblad som härförare. Valet till europaparlamentet i morgon blir onekligen spännande. Trenden liknar tidigare EU-val, det vill säga att de stora partierna når inte upp till sina normala nivåer. Men det är först i morgon kväll vi får veta hur det går. I morgon fortsätter kampanjen ända in i mål när vallokalerna stänger.

lördag 30 maj 2009

Oförändrad skatt i Täby 2010

Vi har nu presenterat de ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsplanen 2010-2012och revidering av budgeten för 2010. Beslut tas i kommunstyrelsen den 15 juni för att sedan slutligen klubbas under budgetfullmäktige i höst.

Vår utgångspunkt, som vi delar med Alliansregeringen, är att breda skattehöjningar i Sveriges kommuner och landsting riskerar att fördjupa och förlänga finanskrisen och lågkonjunkturen. Skattehöjningar drabbar också dem med lägst inkomster hårdast. Täby kommun väljer därför att spara sig ur den ekonomiska nedgången. Genom produktivitetsökningar, effektiviseringar, omstruktureringar, nya arbetsmetoder och kostnadssänkningar kan vi möta krisen med oförändrad skatt. Detta samtidigt som den höga kvaliteten i verksamheterna är oförändrad eller förbättrad.

Det är ingen tvekan om att det är ett omfattande utvecklings- och omställningsarbete som ska inledas för att möta de dämpade skatteintäkterna till kommunen. Under de kommande åren sänks kostnaderna med 110 mkr utöver de beslut som vi tidigare redan tagit. Men samtidigt är det värdefullt att systematiskt gå igenom kommunens kostnader och arbetssätt. Mycket går att genomföra både bättre och billigare. Vi gör bedömningen att löneökningarna nästa blir mycket måttliga. Därför kommer vi inte att ge någon löne- och priskompensation 2010.

I lågkonjunkturen är det inte bara viktigt att spara, vi måste också se till att förbereda kommunen för den tillväxt som krävs för att klara framtidens välfärd. Därför prioriterar vi utbyggnaden av Täby centrum, planläggningen av Arninge och utbygganden av fjärrvärme. Vi måste kunna erbjuda fler människor att bosätta sig i Täby.

onsdag 27 maj 2009

Min debattartikel publicerad i dag i DI

Täby öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Nyligen avgjordes det första fallet i den nya Fjärrvärmenämnden. Utfallet – att fjärrvärmejätten Fortum vägrar diskutera sin prissättning – visar att nämnden inte är till någon hjälp för kunderna. Fjärrvärme är fortfarande monopolisternas marknad. Men inte länge till. I Täby kommun planerar vi för ett öppet nät som möjliggör konkurrens mellan olika aktörer och valfrihet för kunderna. Vi kallar det Täbyinitiativet.

Det är uppenbart att fjärrvärmemarknaden inte fungerar. Små steg har tagits för ökad mångfald, till exempel genom att industrier på sina håll levererar sin överskottsvärme till fjärrvärmeleverantörer. Det är bra, men det löser inte grundproblemet. Nämligen att det fortfarande är den leverantör som äger nätet som ensam levererar värme till kunderna. Kunden kan inte välja. Frågan om mångfald och valfrihet på fjärrvärmemarknaden handlar alltså om mer än att ta hand om spillvärme, det handlar om att ta hand om kunderna. Vilket inte brukar vara monopolisters starka sida.

Allt fler inser att något måste göras. En statlig utredning är tillsatt för att undersöka om monopolen på fjärvärmemarknaden bör brytas genom en ny lag som tillåter olika leverantörer att leverera värme i fjärrvärmenäten, så kallat tredjepartstillträde. Konkurrensverket har pekat ut fjärrvärmen som ett område med dålig konkurrens – och det på goda grunder. Ett exempel: I Stockholm betalar Fortum Värmes kunder 17 % mer för sin värme än vad Sollentuna Energis kunder gör – trots att Sollentuna Energi köper sin värme från ... Fortum Värme. Förklara logiken i det den som kan.

Något måste göras och Täbyinitiativet gör det. Med Täbyinitiativet inleds en ny era i den svenska fjärrvärmens historia. En öppen fjärrvärmemarknad har aldrig tidigare prövats i Sverige. Täbyinitiativet utgår från kunderna och skapar möjligheter för dem att själva välja leverantör – precis som de gör när det gäller till exempel el eller telefoni. I Täbyinitiativets öppna nät ska olika leverantörer både i och utanför kommunen kunna leverera fjärrvärme. För att garantera en basproduktion av värme till nätet kommer kommunen efter upphandling också att låta en aktör bygga, äga och driva ett kraftvärmeverk. Nätet, som alltså är en del av kommunens infrastruktur, kommer att byggas så att det är möjligt att koppla ihop det med fjärrvärmenäten i grannkommunerna, något som är fullt tekniskt möjligt.

Regeringens utredare, fjärrvärmebranschen, Konkurrensverket, Energimyndigheten och andra intresserade är hjärtligt välkomna att komma till Täby och titta hur vi gör – vi tror på öppenhet.

Leif Gripestam (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Täby

måndag 25 maj 2009

Lång debatt om Tibblefrågan

Redan efter tre inlägg i Tibblefrågan stod det klart att oppositionen skulle landa kvällen i en minoritetsåterremiss för att kunna diskutera den ännu en kväll, det vill säga på vårens sista fullmäktigemöte den 15 juni. Tonläget från visa ledamöter var tämligen uppskruvat, särskilt från folkpartiets representanter. Nu får vår juridiska avdelning titta över ytterligare några juridiska implikationer.

Men i sak förhåller det sig så att Tibble Fria Gymnasium och Täby kommun har ett civilrättsligt avtal som inte går att bryta med mindre än att kommunen blir skadeståndsskyldig. Vi har därför dragit slutsatsen att vi inte kan säga upp de avtal som finns mellan kommunen och TFG.

Ännu ett nej från Systembolaget

Den nytillträdda verkställande direktören för Systembolaget, Magdalena Gerger, har besvarat det brev som jag skickade med en begäran om etablering av ett Systembolag i Näsbyparks centrum. Tyvärr var beskedet negativt även detta år. Att Systembolaget har skiftat VD har således ingen betydelse för sakfrågan.

En centrumanläggning med servicekaraktär som Näsbypark utgör borde givetvis få en Systembolagsetablering. Det är monopolsituationen som gör att det är omöjligt att köpa en flaska vin till fredagsbiffen. Om Sverige hade varit lite mer liberalt i alkoholfrågan skulle en butik i Näsbyparks centrum vara en självklarhet. Underlaget finns, men nu sitter styrelse med direktiv från riksdagen och avgör hur framgångsrik vår östra centrumanläggning får vara. I den övervägande delen av den Europeiska gemenskapen är det inte ens en fråga om det ska vara möjligt att köpa vin i samband med veckans övriga inköp.

Nu bestämmer en statlig styrelse vilka centrumanläggningar som ska kunna ge fullservice till medborgarna. Denna ordning känns gammalmodig och förlegad. Det är hög tid för en omvärdering av den svenska alkoholpolitiken. Men det ser dystert ut i Sveriges högsta beslutande organ. Skillnaderna mellan partierna är försumbara. Det finns inte ens majoritet att tillåta gårdsförsäljning bland de producenter i Skåne som börjat odla vin.

måndag 27 april 2009

Fullmäktige i kväll

Efter två av ärendebrist inställda fullmäktigemöten genomfördes ikväll ett möte med många ärenden. Den längsta debatten handlade faktiskt om ett anmälningsärende, det om reviderade planeringsförutsättningar för budget 2010 och planering 2011-2012. Vi ser dramatiska negativa förändringar av skatteintänkterna och nya prognoser följer successivt. Det har därför varit vanskligt att vara tvärsäker i planeringsförutsättningarna som förändras hela tiden. Debatten kom att handla om de tidigare beslut om produktivitetsförbättringar som ska hämtas hem under de kommande åren för att möta de kraftiga nedgången i skateintäkter. Ett flertal debattörer menade att debatten var meningslös så länge vi inte har dessa förslag framme för diskussion. Nu är det emellertid så att var sak har sin tid. Under senvåren kommer alla partier få möjlighet att diskutera hur kostnadsminskningarna ska kunna genomföras. Slutgiltigen kommer alla beslut att tas till hösten i fullmäktige.

Även årsredovisning för 2008 var upp för beslut. Här blev det en betydligt kortare debatt där vi kan konstatera att revisionen inte har några större synpunkter på förvaltningen.

En längre och tuffare debatt blev det när vi skulle ta beslut om detaljplan för kvarteret Kanslihuset i Hägernässtrand. Höjden på husen i det sista kvarteret var föremålet för den heta debatten. Nu är dock kvarteret förändrat i jämförelse med de ursprungliga skisserna. Husen blir inte lika höga och de får lite ändrad profil.

Jag tycker att det är mycket viktigt att vi fullföljer området och bygger bostäder även på det område som ligger ovanför de gamla hangarerna som idag används som garage. Det behövs ett visst antal boende för att ge restauranger och annan service ett underlag som går att leva på.

fredag 24 april 2009

Rikskonferens i Örebro

Under två dagar genomför Moderaterna sin traditionella kommunala rikskonferens. Detta år är tillställningen förlagd till Örebro. Eftersom rikskonferenserna under årens lopp har utökats successivt finns det numera bara några få anläggningar som kan hantera den mängd personer som åker på Sveriges största konferens av detta slag. Därför alternerar vi mellan Örebro, Västerås, Göteborg och Jönköping. Stockholms skulle givetvis kunna vara ett alternativ men kostnadsbilden gör att detta inte är realistisk.

Konferensen inleddes i morse med ett tal av partisekreterare Per Schlingmann. Därefter var jag med på ett seminarium som handlade om opinioner under ledning av den mycket kompetenta Gunilla Sjöberg (bor i Täby), som är analyschef för Moderaterna.

Just nu sitter jag på ett seminarium som handlar om hur vi ska rekrytera människor som kan axla politiska uppdrag i kommunerna.

torsdag 23 april 2009

Tibbledomen överklagas inte

Idag har jag skickat ut nedanstående meddelande beträffande vårt beslut att inte överklaga kammarrättens dom angående Tibble gymnasium:

Täby kommun har redan konstaterat att avknoppningar till personalen inte längre är möjliga. När det gäller frågan om goodwillvärde finna redan regler i kommunen som ligger i linje med kammarrättens resonemang. Därför överklagar vi inte kammarrättens dom. Att detta ärende dock är juridiskt komplicerat visas inte minst av att länsrätten ansåg att Täby kommun hade gjort rätt medan kammarrätten tycker motsatsen. Det är nu lagstiftarens sak att reda ut om avknoppningar i framtiden ska kunna vara möjliga.

Täby kommun känner ett stort ansvar för 1200 elever som idag får en utmärkt undervisning på Tibble Fria Gymnasium. Det viktigaste för kommunen är att skapa arbetsro för personal och elever. De är inte betjänta av en fortsatt juridisk process som skapar oro för framtiden. Tvärt om är det viktigt att ge skolan möjlighet att i lugn och ro fortsätta det positiva utvecklingsarbete som redan pågår. En färsk granskning av Skolinspektionen visar att skolan är väl fungerande, uppvisar goda kunskapsresultat, eleverna känner sig trygga och har fått ökat inflytande.

Oavsett om Täby kommun skulle vinna eller förlora ett överklagande till regeringsrätten blir resultatet det samma för verksamheten på Tibble Fria Gymnasium. Enligt kommunallagen ska beslut som upphävs av domstol återgå så långt möjligt. Det civilrättsliga avtalet mellan kommunen och den fristående skolan innebär emellertid att skolan kommer att drivas vidare som hittills, det vill säga med Tibble Fria Gymnasium som hyresgäst och huvudman. Enligt juristerna är det i praktiken inte möjligt för kommunen att bryta de civilrättsliga avtal som är ingångna.

Täby kommun har under många år arbetat med avknoppningar i syfte att skapa mångfald och valfrihet. Vi har uppmuntrat personalen att hjälpa till med välfärdsverksamheterna för att utveckla konkurrens och entreprenörskap som ett led i att öka kvaliteten och elevernas kunskaper både i kommunala och fristående skolor. Detta har varit en lyckosam strategi. För några år sedan konstaterade Skolinspektionen vid en granskning att Täby kommun ur ett Sverigeperspektiv har mycket bra skolor beroende på ett långtgående delegerat ansvar till varje rektor och utvecklad konkurrens. Vårt enda mål med avknoppningar har varit att öka kvaliteten i skolan. Syftet har aldrig varit att berika någon enskild person eller personalgrupp.

En förutsättning för att genomföra avknoppningar i Täby kommun har varit att inte öka kostnaderna för skattebetalarna. Vid avknoppningen av Tibble gymnasium var detta en ledstjärna och resultatet har blivit att kostnaderna är neutrala i förhållande till tidigare och kvaliteten i verksamheten har ökat.

lördag 4 april 2009

Moderaterna störst!

Det har hänt något i folkdjupet. Den politiska kartan har under ett halvår ritats om på ett dramatiskt sätt. Enligt den Demoskopmätning som idag presenteras i Expressen är Moderaternas Sveriges största parti med marginal, 35,5 procentenheter mot Socialdemokraternas 30,9. Sedan förra mätningen har Moderaterna ökat med 9 procent samtidigt som Socialdemokraterna minskat med 8,6 procent. Detta innebär att Alliansen har ett övertag med nästan 5 procent. För oss som bor i Stockholmsregionen är det extra glädjande att Moderaterna i vår del av Sverige når hela 49 procent mot Socialdemokraternas 25 procent. Här ska dock uppgifterna tas med en nya salt eftersom underlaget i undersökningen kan vara väl litet i denna del. Men det förtar inte riktningen som pekar mot en dominerande ställning för Alliansen i Stockholm med Moderaterna i klar ledarställning.

Vad är det då som har hänt. Det handlar om att Socialdemokraterna i grunden har en ledning sin inte hållet måttet. Känslan är ju också att Socialdemokraterna befinner sig i samma situation om Moderaterna gjort under årtionden, dvs hamnat i bakvattnet och inte kommit åt det styrande partiet. Nu är det omvänt samtidigt som avgörande misstag har begåtts av oppositionsledaren Mona Sahlin. Inte minst debaclet med vem som skulle samarbeta med vem i höstas som slutade med att Mona Sahlin fick böja sig för vänsterfallangen i partiet.

Under senare tid har Socialdemokraterna ännu en gång ändrat sin strategi att försöka vinna storstäderna med en mer mitten inriktad politik. Efter debattartikeln i DN där förmögenhetsskatten och andra skattehöjningar för "höginkomsttagare" skulle bli verklighet vid ett eventuellt maktskifte stängdes dörren för framgångar i vår region. Socialdemokraterna visar återigen upp sitt gamla trötta skattehöjaransikte som aldrig var en framgångsfaktor i Stockholmsregionen.

Sedan måste ju även den senaste tidens pinsamheter med en LO-ledning, som inte har koll på vilka beslut de tar i AMF:s styrelse, läggas till problemberget. Dubbelmoralen är avslöjad i all sin nakenhet. Att gorma och gå an mot näringslivets företrädare samtidigt som de sitter på styrelsemöten och beviljar enorma pensionavsättningar håller inte. Dessutom avslöjades i gårkväll att Wanja Lundby Wedin mixtrat med före detta avtalssekreteraren Erland Olaussons lön i syfte att höja hans pension. Det är ingen ände på hyckleriet helt enkelt.

En lustighet i sammanhanget är nu att Lars Ohly kritiserar LO-ledningen från vänster. Enligt honom har de förlorat fotfästet i förhållande till sina medlemmars livsvilkor. Detta kan han göra eftersom han officiellt inte kritiserar sin "kompis" Mona Sahlin utan LO:s ordförande. Men det går ju inte at komma ifrån att han utnyttjar situationen och samtidigt försöker sno röster från socialdemokraternas vänsterflygel, den del av Socialdemokraterna som framtvingade Vänsterpatiets medverkan i vänsterkartellen.

Läs mer på Expressen, Expressen, DN, SvD

fredag 3 april 2009

Begäran om Systembolag i Näsbypark

Under ett antal år har jag uppvaktat Systembolagets verkställande direktör Anitra Steen med en begäran om etablering av Systembolag i Näsbyparks centrum. Så även i år. Styrelsen för Systembolaget sitt strategimöte i juni varje år och jag hoppas naturligtvis att de ska ändra sig beträffande Näsbypark denna gång, även om utsikterna inte är särskilt ljusa. Begäran är även undertecknad av företagarföreningens ordförande Birgitta Kaasik.

Här följer årets brev:
Till

VD
Anitra Steen
Systembolaget AB
103 84 Stockholm

Systembutik i Näsbypark Centrum, hemställan om
nyetablering

Täby kommun hemställer härmed, återigen, om att en systembutik öppnas i Näsbypark Centrum i Täby. Vår senaste kontakt var under 2008. Tyvärr rönte vår hemställan inte framgång i form av en systembutik i centrumanläggningen.

Det av HSB Stockholm ägda Näsbypark Centrum AB har under senare år investerat kraftfullt för att förnya och förbättra centret, liksom tillgänglighet och service. Satsningen renderade 2008 Näsbyparks Centrum utmärkelsen Årets Stadsdelscentrum av föreningen Svenska Stadskärnor.

Idag rymmer det ett 30-tal butiker av olika slag jämte restauranger, banker och bankomat, apotek, läkare, vårdcentral och tandläkare. Med andra ord har Näsbypark Centrum utvecklats till ett servicecentrum med alla de förnödenheter och bekvämligheter man kan kräva - utom en systembutik.

Här skall också framhållas att Sabis har utökat sin butiksyta med 50 procent och
därmed når en totalyta av drygt 1800 kvm. Detta är en indikation på att Sabis bedömer tillväxtpotentialen som mycket god. Även nya näringsidkare söker sig till Näsbypark.

De vanligaste boendeformerna i Näsbypark är småhus och bostadsrätter. Många av de äldre har dock svårt att ta sig till någon avlägsnare Systembutik då de ofta saknar bil. Att kundunderlaget har hög köpkraft råder det ingen tvekan om. Kundunderlaget har också ökat under de senaste åren genom förtätning och nya flerfamiljshus mycket nära Näsbyparks Centrum och under de kommande åren kommer nya bostadsfastigheter att uppföras i anslutning till centrumanläggningen. Under senare år har även det närbelägna Hägernäs Strand utvecklats till område med cirka 800 lägenheter. I närområdet bor cirka 18 000 personer men långt fler, inte minst från Danderyd, nyttjar dagligen Näsbyparks centrum för inköp och service.

Det är dock inte enbart Näsbypark som satsar på förnyelse, hela Täby kommun utvecklas och
expanderas. Inte minst är nu alla beslut tagna för att utveckla Täby centrum. Målet är att Täby år 2030 ska ha 80 000 invånare. Det är en markant ökning av det lokala kundunderlaget för hela kommunen betraktat. Täby lockar även konsumenter från andra kommuner, varför det är viktigt att ta hänsyn till konsumentnyttan framför kommungränser.

I Stockholmsregionen finns sju stycken regionala centra. Täby tillhör den
nordöstra regionen, som ligger lite avskärmat från de övriga. Av den anledningen är det viktigt att erbjuda medborgarna i denna region fullgod service och tillgänglighet till tjänster och varor. Till saken hör också att Täby centrum kommer att genomgå en mycket omfattande ombyggnad under en femårsperiod. En nyetablering i Näsbypark skulle underlätta denna process.

I vår snabbväxande kommun med 63 000 invånare finns i dag endast två Systembutiker, en i Täby Centrum och en i Aminge. En jämförelse kan göras med exempelvis Nacka som har fyra butiker. Att en tredje butik skulle kunna etableras i Täby kan därför inte vara en orimlighet.

Butiken i Arninge betjänar även den stora genomströmstrafiken till Roslagen. Med tanke på Näsbyparks läge och kundunderlag borde det finnas tydliga incitament för en etablering där, vilket också skulle gynna miljön genom minskad biltrafik tack vare kortare transportsträcka. Här finns även mycket goda parkeringsmöjligheter.

Med tanke på de nya förutsättningar som nu råder, hemställer Täby kommun att
Systembolaget upptar förhandlingar med ägaren till Näsbypark Centrum om etablerandet av
en systembutik

Med vänlig halsning

Leif Gripestam (m)
Kommunstyrelsens ordförande, Täby kommun

Birgitta Kaasik
Ordförande, Näsbypark centrum företagarförening

torsdag 2 april 2009

Ridskoleanläggningen vid Karby

Nu är alla beslut tagna om att bygga den nya ridskoleanläggningen vid Karby som ersättning för den gamla anläggningen på Hägerneholm. Den nya anläggningen kommer att finansieras av de byggrätter som frigörs när ridverksamheten flyttar från Arninge. Bakgrunden är att vi vill utveckla Arninge med cirka 3000 bostäder, handel och arbetsplatser. Dessutom pågår arbetet med att utveckla området runt Ullnatippen med en inomhusskidbacke och andra aktiviteter.

Den fördjupade översiktplanen är på utställning fram till maj och sedan kommer beslut att tas av fullmäktige. Därefter vidtar detaljplanearbetet för områdets nordvästra del, söder om golfbanan där de första bostadskvarteren ska byggas.

Det finns flera anledningar till att det är lämpligt att flytta på ridverksamheten på Hägerneholm. Stallarna har ett mycket omfattande renoveringsbehov. Det ena stallet är stängt på grund av att det håller på att rasa ihop, det andra är också i dåligt skick. En beräkning visar att det skulle kosta uppskattningsvis 60 mkr att renovera Hägerneholm och i en sådan situation finns inga exploateringsresurser att tillgå.

Enligt nu gällande regler får man inte bygga bostäder närmare än 200 meter från den plats där hästar vistas. Det innebär att byggavståndet är 200 meter från den hage som ligger längst bort. Konsekvensen blir att ett mycket stort område inte kan bebyggas om ridverksamheten skulle vara kvar. I debatten kring detta florerar allehanda rykten som inte har förankring i verkligheten. Faktum kvarstår, det är inte tillåtet att bygga närmare även om vissa partier i Täby tycker så.

Den nuvarande entreprenören på Hägerneholm har ett så kallat rivningskontrakt. Det innebär att ingen ersättning utgår om kontraktet sägs upp. Men om kommunen ersätter de nuvarande byggnaderna med en nya har entreprenören på Hägerneholm ett indirekt besittningsskydd. Om kommunen i detta läge väljer att upphandla en ny entreprenör på Karby tvingas vi betala ett miljonskadestånd till den nuvarande entreprenören. Christina Bengtsson på Hägerneholm bedriver en bra verksamhet som visar överskott och vi tycker därför att hon ska få möjligheten att flytta över sin verksamhet till Karby. Vi moderater hade gärna sett att verksamheten hade upphandlats men det är inte värt miljonbelopp i skadestånd. En utgångspunkt är att Christina Bengtsson får ett kontrakt på fem år. Därefter står det kommunen fritt att upphandla verksamheten om vi så önskar.

Ett alternativ hade varit att helt enkelt att lägga ned verksamheten. Ett sådant scenario innebär dock att cirka 500 ridskoleelever, de flesta unga flickor, skulle förlora sina möjligheter att fortsätta med sin fritidssysselsättning. Vi valde därför att ersätta den gamla uttjänta anläggningen med en ny. Folkpartiet har förespråkat att en mindre anläggning skulle vara kvar på Hägerneholm. De vill således sparka ut cirka hälften av ridskoleeleverna och omöjliggöra byggandet av bostäder på ett stort område i Arninge.

Folkpartiet är upprört över att kommunen inte kan ta ut den verkliga kostnaden i hyra för Karby, men precis på samma sätt betalar vi för hockeyrinkar och badmintonhallar. Varför skulle kommunen avstå från att hjälpa till med fritidsverksamheter som främst riktar sig till unga flickor?

Hur är det då med Folkpartiets renlärighet när det gäller att avvisa subventioner till ridskoleverksamhet i Täby. Mats Hasselgren var i den dåvarande majoriteten personligen pådrivande när Swartling ridskola flyttande från Stockholm till Täby 2005. Han var ytterst involverad i hyresförhandlingarna med Swartlings ridskola och han beslöt att årligen subventionera verksamheten med minst 1,1 mkr. Hittills har således skattebetalarna subventionerat Swartlings ridskola med minst 4,4 mkr. Jag har aldrig hört Mats Hasselgren lufta att detta stöd skulle vara orättvist mot de övriga ridskolorna i kommunen. Ännu märkligare blir det ju när han inte heller krävde att Löttinge skulle upphandlas.

Helt plötsligt känner jag att ordet principlöst passar väl in på Folkpartiets agerande när det gäller ridskoleverksamheten i Täby.

torsdag 26 mars 2009

Första spadtaget för 52 hyresrätter

Idag tog jag och verkställande direktören för JM, Johan Skoglund, första spadtaget för de 52 hyreslägenheter som bolaget ska uppföra i Hägernäs strandsområdet. Sammanlagt omfattar projektet fyra olika fastigheter. Efter högtidliga tal fick jag och Johan Skoglund ta första spadtaget med hjälp av en stor grävmaskin. Det var en helt ny upplevelse för mig att med två spakar hantera en så stor maskin. Det var enklare än vad jag väntat mig.

Lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning om ungefär ett år och samtliga kommer att förmedlas via Stockholms Bostadsförmedling.

De fyra hyresfastigheterna ingår i det projekt som JM drivit i närmare 10 år i Hägernäs strand och när den sista etappen är färdigställd, utöver hyresfastigheterna, kommer området att omfatta cirka 800 lägenheter.


Här står jag och Johan Skoglund beredda att hålla tal.


Johan skoglund är på väg in i grävmaskinen och jag är på väg därifrån efter mitt grävtag.

tisdag 24 mars 2009

Wanja Lundby-Wedin på hal is

Jag tror att roten till Wanja Lundby-Wedins problem sitter i det faktum att LO dribblar med ledningens ersättningsnivåer. Eftersom det för LO:s medlemmar sticker i ögonen om den högsta ledningen skulle få hög lön av facket får Wanja Lundby-Wedin och den övriga ledningen en relativt låg vanlig lön. Wanja Lundby-Wedin som är löneledande inom LO får en lön på strax under 60 000 kr i månaden. Men för att få upp den sammalagda ersättningen till en nivå som bättre parerar övriga ledningars nivåer sitter alla ledande personer i LO-ledningen i diverse styrelser. Plötsligt är den sammalagda ersättningen inte 60 000 kr i månaden utan 100 000 kronor. Men när lönefrågor kommer på tapeten kan LO säga att lönen är blygsamma 59 477 kronor för Wanja Lundby-Wedins vidkommande.

Nu visar det sig att denna strategi inte håller eftersom ett flertal medlemmar i LO-ledningen deltagit i beslut som innebär vidlyftiga pensionsavtal för dem det berör. Därmed synliggörs den del av Wanja Lundby-Wedins ersättning som LO vill prata tyst om. Ännu värre blir det ju när LO-ledningen, enligt egen utsago inte har förstått vilka beslut de tagit. Om detta stämmer är de inte kompetenta att sitta i styrelser.

Det skulle nog vara bättre om LO-ledningen ägnat sig åt att företräda sina medlemmar och fått en lön som motsvarar vad andra aktörer på arbetsmarknaden ger sina ledningsgrupper. Istället har hyckleriet istället fått breda ut sig och nu blir priset högt för socialdemokraterna och LO.

Läs mer i AB, Resumé, SvD, Expressen, DN

PC City lägger ned i Arninge

Datoråterförsäljaren PC City lägger ned sin verksamhet i Sverige. Det innebär att butiken i Arninge inom kort försvinner från Arninge. Enligt uppgifter från ägaren har företaget inte uppnått lönsamhet i de sverigebaserade butikerna. Detta är självfallet ett tråkigt besked men vi får hoppas att butiksytan i Arninge snart får en ny hyresgäst.

tisdag 17 mars 2009

Allt högre förtroende för Reinfeldt

DN publicerar nu ikväll ännu en mätning som visar att statsminister Fredrik Reinfeldts förtroende bland väljarna ökat markant sedan i höstas. Samtidigt rasar oppositionsledare Mona Sahlins förtroende. I höstas hade 40 procentenheter förtroende för Fredrik Reinfeldt och 38 procentenheter för Mona Sahlin. Nu har skillnaden ökat från 2 procentenheter till 22, 52 procentenheter för Reinfeldt mot 30 för Sahlin.

Fler och fler kommer till insikt om att Mona Sahlin inte håller måttet när det verkligen gäller. Samtidigt har Alliansregeringen hanterat finanskris och lågkonjunktur på ett mycket förtroendeingivande sätt. Dessa faktum ger tydliga avtryck i opinionen.

Reinfeldt segrare i kvällens debatt

I kvällens TV-duell mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och oppositionsledare Mona Sahlin avgick en förstnämnda med segern. Statsministern underströk gång på gång allvaret i den finansiella krisen och uppmanade till försiktighet för att inte undergräva statens finanser och skapa långsiktiga problem. Mona Sahlin förslog kraftiga utgiftsökningar som svar på varje fråga från den utmärkte programledaren KG Bergström. När debattörerna kom in på hur krisen om fordonsindustrin visades skillnaderna som tydligast. Mona Sahlin vill oavsett kostnader och ägarförhållande satsa ett okänt antal skattemiljarder på att sanera det skuldberg som den amerikanska ägaren skapat. Regeringen visar i detta avseende ledarskap och avstår från populistiska löften och satsar istället på omställning, utbildning och utveckling av ny teknik för att hjälpa de utsatta bilarbetarna.

Även i klimatfrågan och kärnkraften var Fredrik Reinfeldt en tydlig vinnare även om debatten kring klimatfrågan gärna blir lite obegriplig med ett otal förkortningar hit och dit.

Något förvånande var statsministern mer otydlig än finansministern när det gäller frågan om ökade statsbidrag till kommunerna. Under de senaste veckorna har finansminister Borg öppnat för ökade bidrag till kommunerna 2010 med argumentationen att ökade bidrag är ett billigt sätt att undvika en än mer ökande arbetslöshet. I debatten avfärdade emellertid Fredrik Reinfeldt kommunförbundets propåer med att det är en intresseorganisation bland andra. Och så är det. Men signalerna från regeringen i detta avseende ändras fram och tillbaka vilket inte är bra. Jag delar dock i grunden statsministerns uttalande om att det kommunala självstyret givetvis måste gälla även i ekonomiskt svåra tider.

En försvårande omständighet för Täby är att det kommunala självstyret har pådyvlats kraftiga inskränkningar av riksdagen när det gäller skatteutjämningen. Enligt grundlagen får en kommun ta ut skatt för att skapa verksamhet och service för de egna medborgarna. Nu tvingas vi ta ut skatt och skicka pengarna till andra kommuner. Förra året tvingades vi avstå från 16 procent av våra skatteintäkter netto vilket motsvarar 440 mkr. Jag tycker att det är besvärligt att hänvisa till det kommunala självstyret när det i själva verket är satt ur spel av tidigare regeringsunderlag och den nuvarande regeringen har inte gjort något för att ändra tidigare beslut i detta avseende.

Läs mer AB, DN, SvD

söndag 15 mars 2009

Välförtjänt opinionsökning för (M)

Väljarnas kunskaper och omdöme har länge underskattats av den banala argumentationslinje som socialdemokraterans främsta företrädare riktat in sig på, särskilt när det gäller hur den pågående finanskrisen och lågkonjunkturen bäst hanteras. Den socialdemokratiska linjen kan sammanfattas med mer gemensamma resurser till allt utan eftertanke och utan någon ekonomisk analys. Men om man skrapar lite på ytan faller socialdemokraternas politik ihop som ett korthus. Bara en sådan sak som att Alliansregeringen genom att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare enligt socialdemokraterna undanhåller staten inkomster i landet med världens högsta skattetryck (tillsammans med Danmark). Detta vill nu partiet åtgärda genom skattehöjningar för en grupp som kallas höginkomsttagare.

Problemet är bara att om socialdemokraterna konfiskerar alla "höginkomsttagares" inkomster, låt säga över 40 000 kr i månaden, blir förstärkningen av statskassan försumbar. Det beror på att det bara är några procent av alla inkomsttagare om har en inkomst över 500 000 kr per år. Trots detta faktum försöker socialdemokraterna lura väljarna med budskapet att allt ordnar sig om "höginkomsttagarna" kläms åt genom högre skatter. Socialdemokraternas problem är att detta budskap och andra som att Mona Sahlin vill förstatliga biltillverkaren Saab inte funkar eftersom väljarna vet bättre.

Dagens Sifo som bland annat publiceras i SvD visar att förtroendet för Alliansen ökar stadigt. Skillnaden mellan blocken är nu bara 3,3 procentenheter. Särskilt Moderaterna rycker fram och har nu parkerat på partiets högsta nivå sedan 1997. Detta är ett styrkebesked och visar att väljarna är nöjda med Alliansregeringens fokus på ordning och reda i statens finanser parat med realistiska åsikter om vad staten ska ägna sig åt.

onsdag 4 mars 2009

Jan Emanuel(s) hyckleri

Svenska Dagbladet följer upp gårdagens nyhet att Pär Nuders efterträdare i riksdagen Jan Emanuel Johansson försökt hyra ut sin lägenhet på Södermalm till det facila priset 10 000 kr per vecka. I dag avslöjas att Jan Emanuel via bolag äger en radhusfastighet på Gotland som han försöker hyra ut för 35 000 kr per vecka under högsäsong. Värre hyckleri har väl sällan skådats. Jan Emanuel representerar ett parti som blockerat nödvändiga förändringar av hyresmarknaden i årtionden med hjälp av bruksvärdeshyra och Hyresgästföreningen.

Politisk styrning har för socialdemokraterna gått före människors behov av en bostad. När bruksvärdeshyran ligger lång under det pris som människor är beredda att betala uppstår köer på samma sätt som det gjorde till brödbutiken i gamla Sovjet. Enligt verkställande direktören på Stockholms bostadsförmedling står nu cirka 250 000 människor i kö för en lägenhet. Nu råkar det vara så att dessa människor bor någonstans men det är oavsett behov värt att köa för en lägenhet i Stockholmsregionen eftersom ett kontrakt på en hyreslägenheten har ett ekonomiskt värde, ju närmare Stockholms innerstad desto högre.

Men samtidigt finns det givetvis många människor som är i desperat behov av en lägenhet. Det är dettta faktum som den fina socialdemokratiska riksdagsledamoten Jan Emanuel försöker sko sig på. Själv har han nu fått en attraktiv lägenhet i centrala Stockholm av riksdagsförvaltningen för att sköta sitt uppdrag. Han bor ju ändå i Norrtälje.

Det är som vanligt när det gäller socialdemokraterna. Partiets politik handlar om att trycka ned den vanliga medborgaren genom skattehöjningar och planekonomisk lagstiftning samtidigt som de högsta politikerna ska åka gräddfil och struntar i de egna fattade besluten.

I förra veckan tog Allianspartierna i riksdagen beslut om ägarlägenheter. Detta är ett viktigt steg i formandet av en mer öppen hyresmarknad bortanför de stora kommunala bostadsbolagen. Det innebär att enskilda människor kan investera i en eller flera lägenheter och sedan hyra ut dessa till den som har behov av en lägenhet. Antalert hyresvärdar kommer således att öka markant på sikt. Detta är bra för alla som söker lägenhet.

tisdag 3 mars 2009

Besök på Täby Enskilda Gymnasium

Idag besökte jag Täby Enskilda Gymnasium som är inriktad mot media. Skolan har detta läsår 377 elever. För att ge eleverna yrkesvana sänder de både radio och TV på fasta tider. Dessutom finns Rehab Center som ett systerföretag i samma byggnad. Där finns behandling av olika skador och styrketräning mer mera på programmet. Utöver detta finns även vidareutbildning av sjukgymnaster inom fastigheten på Kemistvägen 1.


Här ser vi styrelseordförande Poul Sörensen framför styrketräningslokalen som är luftig och stor.


Från vänster står VDn för gymnasieskolan Erik Drakenberg, rektorn Jan Liljegren och styrelseordföranden Poul Sörensen.

måndag 2 mars 2009

Kommunal skidtunnel i Botkyrka

Sverige är fantastiskt. Det kommunala bolaget Upplev Botkyrka planerar att investera skattepengar i en skidtunnel. Botkyrka får över 10 000 kr per invånare och år i skatteutjämning (852 mkr). Istället för att använda pengarna till vård, skola och omsorg vill socialdemokraterna i Botkyrka använda dem till en skidtunnel för friska vuxna. Vi Täbybor som tvingas betala 431 mkr netto i skatteutjämning får alltså se våra skattepengar gå till en kommunal skidtunnel. Detta är oanständigt och visar att skatteutjämningssystemet inte fungerar.
 
Det finns planer på en skidtunnel även i Täby, projektet i Ullna. Men det är en helt och hållet en privat investering. Har Botkyrka råd att bygga en kommunal skidtunnel borde skatteutjämningspengarna dras in. De behövs uppenbarligen inte.

lördag 28 februari 2009

Alliansen allt närmare

DN/Synovates väljarbarometer i februari är mycket glädjande för alla människor som står till höger i politiken. Alliansen ökar starkt och avståndet mellan blocken är nu så liten att den inte är statistisk säkerställd. För bara ett halvår sedan hade vänsterkartellen ett övertag i opinionen med 19 procentenheter, nu har skillnaden krympt till 3,9 procentenheter.

Vad är det då som har hänt? Alliansen har visat ledarskap och sammanhållning i en ekonomisk nedgångstid av historiska proportioner samtidigt som vänsterkartellen bråkar internt. Dessutom är oppositionsledaren Mona Sahlin inte bara ifrågasatt av sina politiska motståndare utan även inom socialdemokratin. Sedan kan det inte vara särskilt smart att köra över sina egna väljare i exempelvis kärnkraftsfrågan, sådant kostar.

Men den grundläggande orsaken bakom den snabba scenförändringen i opinionen handlar om trovärdighet i den ekonomiska politiken. Där Alliansen städslar ett lag med dokumenterad och mycket omfattande kompetens inom ekonomi med statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg i främsta rummet, ställer socialdemokratin upp med Mona Sahlin och Thomas Östros. Alla vet att ekonomi inte Mona Sahlins bästa gren och det är naturligtvis en nackdel i dessa tider. Att trovärdigt försöka kritisera Alliansens ekonomiska politik när hon själv inte förstår de finansiella sambanden är en närmast omöjlig uppgift. Människor känner igen osäkerhet när de ser den.

måndag 23 februari 2009

Ny medborgare i Täby


På bilden ses min yngste son som nu är en vecka gammal. Vi tror att han ska heta Seth.

torsdag 19 februari 2009

Bruno Reinfeldt lämnar sina uppdrag

Idag har ledamoten i fullmäktige Bruno Reinfeldt lämnat sitt uppdrag jämte några andra som han också har haft. Bruno har dragit slutsatsen att han inte kan fortsätta med sitt politiska arbete under rådande omständigheter. I ett pressmeddelande skriver han följande:

Med anledning av de orimliga proportioner som uppmärksamheten i media har tagit, och vad det betytt för mig, min familj och min politiska förening på grund av det åtal som har väckts mot mig, gör det att jag inte längre kan ställa mina tjänster till förfogande inom politiken.

Fredagen den 13 februari väcktes åtal mot mig. Sedan dess har mitt liv bestått i att vara eftersökt av media. Denna orimliga uppmärksamhet står inte i proportion till åtalets grund. För att underlätta den juridiska processen, men också det politiska arbete som skall fortskrida inom Täby Moderaterna, så avsäger jag mig mina uppdrag.

Bruno Reinfeldt

Oavsett hur åtalet kommer att utveckla sig finns det självfallet ett mänskligt perspektiv kring denna tråkiga händelse. Det är inte lätt att hantera ett mediadrev när det får ett snabbt förlopp. De flesta människor blir chockerade över den kraft som drar över en i sådana situationer. Detta har även drabbat Bruno som väljer att avstå från att fortsättningsvis utsättas denna behandling och väljer att avgå från sina politiska uppdrag.

Bruno har under årens lopp varit en god kamrat och ofta inspirerat till för Täbyborna bra beslut. Nu lämnar han politiken väljer att ägna sig åt andra intressen. Jag önskar honom lycka till!

fredag 13 februari 2009

Reinfeldt dubbelt så populär jämfört med Sahlin

Konsultföretaget Westander låter opinonsinstitutet Sifo mäta Fredrik Reinfeldts och Mona Sahlins förtroende som statsminister var tredje månad. I den senaste som publicerades idag har skillnaden ökat i jämförelse med mätningen i november och nu har Fredrik Reinfeldt dubbelt så högt förtroende som Mona Sahlin, 55 procent mot 27. Skillnaden dem emellan har ökat från 22 procent till 28 sedan november. Baldn vänsterväljarna känner 23 procent förtoende för Fredrik Reinfeldt medan bara 2 procent av högerväljarma känner förtoende för Mona Sahlin.

Under den tid som regeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt på ett ansvarstagande och förtroendeingivande sätt hanterat finanskris och lågkonjuktur har Mona Sahlin samtidigt snubblat runt med en oklar vänsterkartell. Som lök på laxen för Mona sahlin har Alliansen nu dessutom hittat en bra kompromiss om framtidens energipolitk där befintliga kärnkraftsverk får bytas mot nya. Återigen står Mona Sahlin offside i en viktig framtidsfråga när hon mot sina egna väljares vilja kategoriskt vill driva på fortsatt avveckling av kärnkraften. Mycket talar således för att skillnaderna mellan statsministern och oppositionsledaren i förtroende kommer att öka ytterligare framöver.

Läs mer i Resumé.

onsdag 11 februari 2009

Tråkigt besked från Kristina Axén Olin

I dag meddelande före detta finansborgarrådet Kristina Axén Olin att hon lämnar posten som vice ordförande i Moderaterna. Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Kristina har under årens lopp varit ett av Moderaternas starkaste kort när det gäller kommunikation. Få besitter hennes förmåga att förmedla känslor rakt igenom TV-rutan på ett naturligt och mänskligt sätt. Det blir svårt att hitta en ersättare med samma kvalitéer och kvalifikationer.

Läs mer i DN, SvD, AB