torsdag 15 oktober 2009

Alliansöverenskommelsen (M) och (KD) i Täby

Allianssamverkan är ingången mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby.

Inför arbetet med budget och verksamhetsplan har en överenskommelse om samverkan i Allians ingåtts mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby. Alliansen sträcker sig i första hand fram till valet 2010 men med en tydlig ambition och vilja är att fortsätta samarbetet även nästa mandatperiod och fram över. Vi ser gärna att fler partier inom ramen för Allianssamarbetet på riksnivå vill samarbeta på kommunal nivå i Täby.

Vi tycker att det är angeläget att etablera en Allians i Täby som bygger sin politik på ickesocialistisk idétradition enligt den modell som våra partier framgångsrikt genomfört på riksnivå. Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby har tidigare under många år samarbetat i Allians och har väl inarbetade rutiner för effektiv styrning och beslutsfattande.

Den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen med en kraftig dämpning av skatteintäkternas utveckling som följd ställer krav på strukturella förändringar, effektiviseringar och nya arbetssätt för att nå en ekonomi i balans. Detta samtidigt som den höga kvalitén i välfärdsverksamheterna ska vara oförändrad eller bättre. Vi bedömer att de förslag i verksamhetsplanen för 2010 som presenterats för att nå ekonomisk balans de kommande åren är väl avvägda och når dessa mål. Kristdemokraterna har framfört två starka önskemål när det gäller äldreomsorgen. De två fria hemtjänsttimmarna varje månad för Täbybor som fyllt 80 år kommer därför att vara kvar och den gällande policyn kring behov av trygghetslarm för äldre består.

Alliansregeringen har för 2010 beslutat att ge kommunerna ett extra konjunkturstöd. Täby får 47 mkr i en engångsutbetalning. Det är viktigt att använda dessa resurser så att de inte långsiktigt höjer den generella kostnadsnivån. Vi kommer att fördela hela resursförstärkningen inom välfärdens kärna men förstärkningen gäller bara 2010 eftersom stöder bara gäller ett år. Det innebär kraftfullt kvalitetshöjande insatser till förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg under nästa år.

Allianssamarbetet mellan Moderaterna och Kristdemokraterna lägger grunden för ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande med fokus på kvalitet i välfärdens kärna.

Täby den 15 oktober 2009

Leif Gripestam (M) Rut Casselbrant (KD)
Kommunstyrelsens ordförande Gruppledare

Sofia Paulsson (M) Mikael Hollmark (KD)
Ordförande i BGN Ledamot i BGN

Thomas Nilsonne (M) Per Carlsson (KD)
Ordförande i SON Vice ordförande i SON

Erik Andersson (M) Claes Gillberg (M)
Ordförande i SBN Ordförande GVN

Fredrik Schulte (M) Torsten Björnsson (M)
Ordförande i KFN Ordförande i SRMH

.

onsdag 14 oktober 2009

Pressinbjudan: ny Allians i Täby

Pressinbjudan

Ny Allians mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby
- budget och verksamhetsplan för 2010 presenteras

Härmed inbjuds till pressträff om ett nytt Allianssamarbete mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby samt kommunens budget och verksamhetsplan för 2010.

Dag: Torsdagen den 15 oktober
Tid: Klockan 13.00
Plats: Konferensrum 301, plan 3, i Täbys kommunhus (Stationsvägen 13)

Välkomna!

För ytterligare information:

Leif Gripestam (M) 0766-43 96 99
Rut Casselbrant (KD) 0706-30 84 89

tisdag 13 oktober 2009

Ekonomipriset

Jag var rädd för att Ekonomipriset till Nobels minne skulle gå till ... Bosse Ringholm. Med tanke på de urvalskriterier som den norska kusinen uppenbart utser pristagare i fredspriset efter, är ju allt vara möjligt. Den nydanande idéen att utse pristagare som antingen inte har presterat något i sak eller inte besitter adekvata kunskaper i ämnet öppnar oanade möjligheter. Tyvärr har den norska Nobelkommittén gjort priset en björntjänst. Guldglansen är avskavd.