måndag 27 april 2009

Fullmäktige i kväll

Efter två av ärendebrist inställda fullmäktigemöten genomfördes ikväll ett möte med många ärenden. Den längsta debatten handlade faktiskt om ett anmälningsärende, det om reviderade planeringsförutsättningar för budget 2010 och planering 2011-2012. Vi ser dramatiska negativa förändringar av skatteintänkterna och nya prognoser följer successivt. Det har därför varit vanskligt att vara tvärsäker i planeringsförutsättningarna som förändras hela tiden. Debatten kom att handla om de tidigare beslut om produktivitetsförbättringar som ska hämtas hem under de kommande åren för att möta de kraftiga nedgången i skateintäkter. Ett flertal debattörer menade att debatten var meningslös så länge vi inte har dessa förslag framme för diskussion. Nu är det emellertid så att var sak har sin tid. Under senvåren kommer alla partier få möjlighet att diskutera hur kostnadsminskningarna ska kunna genomföras. Slutgiltigen kommer alla beslut att tas till hösten i fullmäktige.

Även årsredovisning för 2008 var upp för beslut. Här blev det en betydligt kortare debatt där vi kan konstatera att revisionen inte har några större synpunkter på förvaltningen.

En längre och tuffare debatt blev det när vi skulle ta beslut om detaljplan för kvarteret Kanslihuset i Hägernässtrand. Höjden på husen i det sista kvarteret var föremålet för den heta debatten. Nu är dock kvarteret förändrat i jämförelse med de ursprungliga skisserna. Husen blir inte lika höga och de får lite ändrad profil.

Jag tycker att det är mycket viktigt att vi fullföljer området och bygger bostäder även på det område som ligger ovanför de gamla hangarerna som idag används som garage. Det behövs ett visst antal boende för att ge restauranger och annan service ett underlag som går att leva på.