fredag 24 april 2009

Rikskonferens i Örebro

Under två dagar genomför Moderaterna sin traditionella kommunala rikskonferens. Detta år är tillställningen förlagd till Örebro. Eftersom rikskonferenserna under årens lopp har utökats successivt finns det numera bara några få anläggningar som kan hantera den mängd personer som åker på Sveriges största konferens av detta slag. Därför alternerar vi mellan Örebro, Västerås, Göteborg och Jönköping. Stockholms skulle givetvis kunna vara ett alternativ men kostnadsbilden gör att detta inte är realistisk.

Konferensen inleddes i morse med ett tal av partisekreterare Per Schlingmann. Därefter var jag med på ett seminarium som handlade om opinioner under ledning av den mycket kompetenta Gunilla Sjöberg (bor i Täby), som är analyschef för Moderaterna.

Just nu sitter jag på ett seminarium som handlar om hur vi ska rekrytera människor som kan axla politiska uppdrag i kommunerna.

torsdag 23 april 2009

Tibbledomen överklagas inte

Idag har jag skickat ut nedanstående meddelande beträffande vårt beslut att inte överklaga kammarrättens dom angående Tibble gymnasium:

Täby kommun har redan konstaterat att avknoppningar till personalen inte längre är möjliga. När det gäller frågan om goodwillvärde finna redan regler i kommunen som ligger i linje med kammarrättens resonemang. Därför överklagar vi inte kammarrättens dom. Att detta ärende dock är juridiskt komplicerat visas inte minst av att länsrätten ansåg att Täby kommun hade gjort rätt medan kammarrätten tycker motsatsen. Det är nu lagstiftarens sak att reda ut om avknoppningar i framtiden ska kunna vara möjliga.

Täby kommun känner ett stort ansvar för 1200 elever som idag får en utmärkt undervisning på Tibble Fria Gymnasium. Det viktigaste för kommunen är att skapa arbetsro för personal och elever. De är inte betjänta av en fortsatt juridisk process som skapar oro för framtiden. Tvärt om är det viktigt att ge skolan möjlighet att i lugn och ro fortsätta det positiva utvecklingsarbete som redan pågår. En färsk granskning av Skolinspektionen visar att skolan är väl fungerande, uppvisar goda kunskapsresultat, eleverna känner sig trygga och har fått ökat inflytande.

Oavsett om Täby kommun skulle vinna eller förlora ett överklagande till regeringsrätten blir resultatet det samma för verksamheten på Tibble Fria Gymnasium. Enligt kommunallagen ska beslut som upphävs av domstol återgå så långt möjligt. Det civilrättsliga avtalet mellan kommunen och den fristående skolan innebär emellertid att skolan kommer att drivas vidare som hittills, det vill säga med Tibble Fria Gymnasium som hyresgäst och huvudman. Enligt juristerna är det i praktiken inte möjligt för kommunen att bryta de civilrättsliga avtal som är ingångna.

Täby kommun har under många år arbetat med avknoppningar i syfte att skapa mångfald och valfrihet. Vi har uppmuntrat personalen att hjälpa till med välfärdsverksamheterna för att utveckla konkurrens och entreprenörskap som ett led i att öka kvaliteten och elevernas kunskaper både i kommunala och fristående skolor. Detta har varit en lyckosam strategi. För några år sedan konstaterade Skolinspektionen vid en granskning att Täby kommun ur ett Sverigeperspektiv har mycket bra skolor beroende på ett långtgående delegerat ansvar till varje rektor och utvecklad konkurrens. Vårt enda mål med avknoppningar har varit att öka kvaliteten i skolan. Syftet har aldrig varit att berika någon enskild person eller personalgrupp.

En förutsättning för att genomföra avknoppningar i Täby kommun har varit att inte öka kostnaderna för skattebetalarna. Vid avknoppningen av Tibble gymnasium var detta en ledstjärna och resultatet har blivit att kostnaderna är neutrala i förhållande till tidigare och kvaliteten i verksamheten har ökat.