lördag 4 april 2009

Moderaterna störst!

Det har hänt något i folkdjupet. Den politiska kartan har under ett halvår ritats om på ett dramatiskt sätt. Enligt den Demoskopmätning som idag presenteras i Expressen är Moderaternas Sveriges största parti med marginal, 35,5 procentenheter mot Socialdemokraternas 30,9. Sedan förra mätningen har Moderaterna ökat med 9 procent samtidigt som Socialdemokraterna minskat med 8,6 procent. Detta innebär att Alliansen har ett övertag med nästan 5 procent. För oss som bor i Stockholmsregionen är det extra glädjande att Moderaterna i vår del av Sverige når hela 49 procent mot Socialdemokraternas 25 procent. Här ska dock uppgifterna tas med en nya salt eftersom underlaget i undersökningen kan vara väl litet i denna del. Men det förtar inte riktningen som pekar mot en dominerande ställning för Alliansen i Stockholm med Moderaterna i klar ledarställning.

Vad är det då som har hänt. Det handlar om att Socialdemokraterna i grunden har en ledning sin inte hållet måttet. Känslan är ju också att Socialdemokraterna befinner sig i samma situation om Moderaterna gjort under årtionden, dvs hamnat i bakvattnet och inte kommit åt det styrande partiet. Nu är det omvänt samtidigt som avgörande misstag har begåtts av oppositionsledaren Mona Sahlin. Inte minst debaclet med vem som skulle samarbeta med vem i höstas som slutade med att Mona Sahlin fick böja sig för vänsterfallangen i partiet.

Under senare tid har Socialdemokraterna ännu en gång ändrat sin strategi att försöka vinna storstäderna med en mer mitten inriktad politik. Efter debattartikeln i DN där förmögenhetsskatten och andra skattehöjningar för "höginkomsttagare" skulle bli verklighet vid ett eventuellt maktskifte stängdes dörren för framgångar i vår region. Socialdemokraterna visar återigen upp sitt gamla trötta skattehöjaransikte som aldrig var en framgångsfaktor i Stockholmsregionen.

Sedan måste ju även den senaste tidens pinsamheter med en LO-ledning, som inte har koll på vilka beslut de tar i AMF:s styrelse, läggas till problemberget. Dubbelmoralen är avslöjad i all sin nakenhet. Att gorma och gå an mot näringslivets företrädare samtidigt som de sitter på styrelsemöten och beviljar enorma pensionavsättningar håller inte. Dessutom avslöjades i gårkväll att Wanja Lundby Wedin mixtrat med före detta avtalssekreteraren Erland Olaussons lön i syfte att höja hans pension. Det är ingen ände på hyckleriet helt enkelt.

En lustighet i sammanhanget är nu att Lars Ohly kritiserar LO-ledningen från vänster. Enligt honom har de förlorat fotfästet i förhållande till sina medlemmars livsvilkor. Detta kan han göra eftersom han officiellt inte kritiserar sin "kompis" Mona Sahlin utan LO:s ordförande. Men det går ju inte at komma ifrån att han utnyttjar situationen och samtidigt försöker sno röster från socialdemokraternas vänsterflygel, den del av Socialdemokraterna som framtvingade Vänsterpatiets medverkan i vänsterkartellen.

Läs mer på Expressen, Expressen, DN, SvD

fredag 3 april 2009

Begäran om Systembolag i Näsbypark

Under ett antal år har jag uppvaktat Systembolagets verkställande direktör Anitra Steen med en begäran om etablering av Systembolag i Näsbyparks centrum. Så även i år. Styrelsen för Systembolaget sitt strategimöte i juni varje år och jag hoppas naturligtvis att de ska ändra sig beträffande Näsbypark denna gång, även om utsikterna inte är särskilt ljusa. Begäran är även undertecknad av företagarföreningens ordförande Birgitta Kaasik.

Här följer årets brev:
Till

VD
Anitra Steen
Systembolaget AB
103 84 Stockholm

Systembutik i Näsbypark Centrum, hemställan om
nyetablering

Täby kommun hemställer härmed, återigen, om att en systembutik öppnas i Näsbypark Centrum i Täby. Vår senaste kontakt var under 2008. Tyvärr rönte vår hemställan inte framgång i form av en systembutik i centrumanläggningen.

Det av HSB Stockholm ägda Näsbypark Centrum AB har under senare år investerat kraftfullt för att förnya och förbättra centret, liksom tillgänglighet och service. Satsningen renderade 2008 Näsbyparks Centrum utmärkelsen Årets Stadsdelscentrum av föreningen Svenska Stadskärnor.

Idag rymmer det ett 30-tal butiker av olika slag jämte restauranger, banker och bankomat, apotek, läkare, vårdcentral och tandläkare. Med andra ord har Näsbypark Centrum utvecklats till ett servicecentrum med alla de förnödenheter och bekvämligheter man kan kräva - utom en systembutik.

Här skall också framhållas att Sabis har utökat sin butiksyta med 50 procent och
därmed når en totalyta av drygt 1800 kvm. Detta är en indikation på att Sabis bedömer tillväxtpotentialen som mycket god. Även nya näringsidkare söker sig till Näsbypark.

De vanligaste boendeformerna i Näsbypark är småhus och bostadsrätter. Många av de äldre har dock svårt att ta sig till någon avlägsnare Systembutik då de ofta saknar bil. Att kundunderlaget har hög köpkraft råder det ingen tvekan om. Kundunderlaget har också ökat under de senaste åren genom förtätning och nya flerfamiljshus mycket nära Näsbyparks Centrum och under de kommande åren kommer nya bostadsfastigheter att uppföras i anslutning till centrumanläggningen. Under senare år har även det närbelägna Hägernäs Strand utvecklats till område med cirka 800 lägenheter. I närområdet bor cirka 18 000 personer men långt fler, inte minst från Danderyd, nyttjar dagligen Näsbyparks centrum för inköp och service.

Det är dock inte enbart Näsbypark som satsar på förnyelse, hela Täby kommun utvecklas och
expanderas. Inte minst är nu alla beslut tagna för att utveckla Täby centrum. Målet är att Täby år 2030 ska ha 80 000 invånare. Det är en markant ökning av det lokala kundunderlaget för hela kommunen betraktat. Täby lockar även konsumenter från andra kommuner, varför det är viktigt att ta hänsyn till konsumentnyttan framför kommungränser.

I Stockholmsregionen finns sju stycken regionala centra. Täby tillhör den
nordöstra regionen, som ligger lite avskärmat från de övriga. Av den anledningen är det viktigt att erbjuda medborgarna i denna region fullgod service och tillgänglighet till tjänster och varor. Till saken hör också att Täby centrum kommer att genomgå en mycket omfattande ombyggnad under en femårsperiod. En nyetablering i Näsbypark skulle underlätta denna process.

I vår snabbväxande kommun med 63 000 invånare finns i dag endast två Systembutiker, en i Täby Centrum och en i Aminge. En jämförelse kan göras med exempelvis Nacka som har fyra butiker. Att en tredje butik skulle kunna etableras i Täby kan därför inte vara en orimlighet.

Butiken i Arninge betjänar även den stora genomströmstrafiken till Roslagen. Med tanke på Näsbyparks läge och kundunderlag borde det finnas tydliga incitament för en etablering där, vilket också skulle gynna miljön genom minskad biltrafik tack vare kortare transportsträcka. Här finns även mycket goda parkeringsmöjligheter.

Med tanke på de nya förutsättningar som nu råder, hemställer Täby kommun att
Systembolaget upptar förhandlingar med ägaren till Näsbypark Centrum om etablerandet av
en systembutik

Med vänlig halsning

Leif Gripestam (m)
Kommunstyrelsens ordförande, Täby kommun

Birgitta Kaasik
Ordförande, Näsbypark centrum företagarförening

torsdag 2 april 2009

Ridskoleanläggningen vid Karby

Nu är alla beslut tagna om att bygga den nya ridskoleanläggningen vid Karby som ersättning för den gamla anläggningen på Hägerneholm. Den nya anläggningen kommer att finansieras av de byggrätter som frigörs när ridverksamheten flyttar från Arninge. Bakgrunden är att vi vill utveckla Arninge med cirka 3000 bostäder, handel och arbetsplatser. Dessutom pågår arbetet med att utveckla området runt Ullnatippen med en inomhusskidbacke och andra aktiviteter.

Den fördjupade översiktplanen är på utställning fram till maj och sedan kommer beslut att tas av fullmäktige. Därefter vidtar detaljplanearbetet för områdets nordvästra del, söder om golfbanan där de första bostadskvarteren ska byggas.

Det finns flera anledningar till att det är lämpligt att flytta på ridverksamheten på Hägerneholm. Stallarna har ett mycket omfattande renoveringsbehov. Det ena stallet är stängt på grund av att det håller på att rasa ihop, det andra är också i dåligt skick. En beräkning visar att det skulle kosta uppskattningsvis 60 mkr att renovera Hägerneholm och i en sådan situation finns inga exploateringsresurser att tillgå.

Enligt nu gällande regler får man inte bygga bostäder närmare än 200 meter från den plats där hästar vistas. Det innebär att byggavståndet är 200 meter från den hage som ligger längst bort. Konsekvensen blir att ett mycket stort område inte kan bebyggas om ridverksamheten skulle vara kvar. I debatten kring detta florerar allehanda rykten som inte har förankring i verkligheten. Faktum kvarstår, det är inte tillåtet att bygga närmare även om vissa partier i Täby tycker så.

Den nuvarande entreprenören på Hägerneholm har ett så kallat rivningskontrakt. Det innebär att ingen ersättning utgår om kontraktet sägs upp. Men om kommunen ersätter de nuvarande byggnaderna med en nya har entreprenören på Hägerneholm ett indirekt besittningsskydd. Om kommunen i detta läge väljer att upphandla en ny entreprenör på Karby tvingas vi betala ett miljonskadestånd till den nuvarande entreprenören. Christina Bengtsson på Hägerneholm bedriver en bra verksamhet som visar överskott och vi tycker därför att hon ska få möjligheten att flytta över sin verksamhet till Karby. Vi moderater hade gärna sett att verksamheten hade upphandlats men det är inte värt miljonbelopp i skadestånd. En utgångspunkt är att Christina Bengtsson får ett kontrakt på fem år. Därefter står det kommunen fritt att upphandla verksamheten om vi så önskar.

Ett alternativ hade varit att helt enkelt att lägga ned verksamheten. Ett sådant scenario innebär dock att cirka 500 ridskoleelever, de flesta unga flickor, skulle förlora sina möjligheter att fortsätta med sin fritidssysselsättning. Vi valde därför att ersätta den gamla uttjänta anläggningen med en ny. Folkpartiet har förespråkat att en mindre anläggning skulle vara kvar på Hägerneholm. De vill således sparka ut cirka hälften av ridskoleeleverna och omöjliggöra byggandet av bostäder på ett stort område i Arninge.

Folkpartiet är upprört över att kommunen inte kan ta ut den verkliga kostnaden i hyra för Karby, men precis på samma sätt betalar vi för hockeyrinkar och badmintonhallar. Varför skulle kommunen avstå från att hjälpa till med fritidsverksamheter som främst riktar sig till unga flickor?

Hur är det då med Folkpartiets renlärighet när det gäller att avvisa subventioner till ridskoleverksamhet i Täby. Mats Hasselgren var i den dåvarande majoriteten personligen pådrivande när Swartling ridskola flyttande från Stockholm till Täby 2005. Han var ytterst involverad i hyresförhandlingarna med Swartlings ridskola och han beslöt att årligen subventionera verksamheten med minst 1,1 mkr. Hittills har således skattebetalarna subventionerat Swartlings ridskola med minst 4,4 mkr. Jag har aldrig hört Mats Hasselgren lufta att detta stöd skulle vara orättvist mot de övriga ridskolorna i kommunen. Ännu märkligare blir det ju när han inte heller krävde att Löttinge skulle upphandlas.

Helt plötsligt känner jag att ordet principlöst passar väl in på Folkpartiets agerande när det gäller ridskoleverksamheten i Täby.