tisdag 9 december 2014


Ja! Detta blir utmärkt. Min sjätte moderatledare i medveten ålder. Från Gösta Bohman till Anna Kinberg Batra.

måndag 8 september 2014

fredag 11 oktober 2013

Mitt i prick

När LO-pampen Karl-Petter Thorwaldsson blir skogstokig över Moderaternas nya logga - Nya M Sveriges Arbetarparti - har vi uppenbarligen gjort någon rätt.

Hög fjärvärmetaxa i Täby

En undersökning över fjärrvärmetaxor i Stockholms län visar att det av Finska statens ägda monopolbolaget Fortum är dyrast för kunderna. Värst är det för kunderna i Täby som till och med har högre taxa än övriga som sitter i beroendeställning av Fortum som leverantör. Som tur är bygger Täby kommun just nu med hjälp av E.ON (som har avsevärt lägre taxor) ut världens första öppna fjärrvärmenät med fri konkurrens.

 

Politiskt krig om skatteutjämningen

Den senaste utredningen om skatteutjämningsfrågan resulterade som vanligt i att Täby och ett antal företrädesvis moderatstyrda kommuner föreslås åderlåtas på ännu mer pengar än tidigare. Denna gång var argumentet att man i ett tidigare beslut för ungefär 15 år sedan kompenserade ett antal kommuner i främst storstadsområdena för att betydligt fler barn var inskrivna inom barnomsorgen där än i landet i övrigt. Numera är ju praktiskt taget alla barn inskriva på förskolan. Samtidigt har de kommuner som är nettobetalare till systemet haft kraftfulla invändningar mot att systemet missgynnar de kommuner som satsar avsevärda resurser på tillväxt och utveckling. Det kostar att utveckla kommuner. Inte heller den senaste utredningen tog hänsyn till detta.

På finansdepartemenet var man inte särskilt sugna på att skriva fram en proposition i enlighet med skatteutjämningsutredningens förslag. Men efter en segdragen diskussion var kraven starka om att något måste genomföras från utredningen. Därför kommer utredningen förslag att genomföras från årsskiftet men med den skillnaden att tio kommuner får del av en extra miljard som tillförs systemet. För Täbys vidkommande innebär det att vi istället för att betala 73 Mkr ytterligare per år ska betala 32 Mkr mer per år efter en införandeperiod. Mer än en halvering således. Denna summa ska läggas till dem ca 390 Mkr netto som vi redan betalar. Även efter regeringens förslag om att tillföra en extra miljard måste Täby och övriga berörda kommuner betala mer än tidigare. Men Alliansregeringen har ändå tagit till sig av vår kritik och vidtar åtgärder för att mildra smällen.

När jag läser Socialdemokraternas budgetförslag som presenterades nyligen blir jag mindre glad. Där står följande:

”Regeringen föreslår förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting. I huvudsak följer man det eniga förslag som den parlamentariska utredningen Utjämningskommittén 08, lämnade till regeringen i SOU 2011:39. Regeringen avviker emellertid från utredningen vad avser förändringar i inkomstutjämningen. Det medför att 961 miljoner kronor i huvudsak omfördelas till ett tiotal moderatstyrda höginkomstkommuner. Denna moderatbonus är orimlig. Vi föreslår att de 961 miljoner kronor som regeringen för till välbärgade kommuner i stället fördelas till alla kommuner och landsting inom ramen för utjämningssystemet.”

För det första är tonen mer än lovligt raljant för att inte säga förolämpande. De skriver att det är en moderatbonus när vi ska betala ännu mer än tidigare. För det andra försöker de få det till att den extra miljarden är en omfördelning mellan kommunerna när det i själva verket handlar om nya pengar. För det tredje kan vi se fram emot en ny straffskatt om Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om olyckan är framme och de får fler mandat än regeringen om elva månader.

För mig personligen är detta ytterligare ett tungt skäl att göra precis allt som är möjligt för att Alliansen ska få förnyat förtroende i vårt land 2014.

 

 

 

torsdag 3 oktober 2013

Toppresultat i Täbys skolor

Jag är verkligen glad och stolt över den färska statistik som presenterats av Skolverket om resultaten i grundskolan. Täby har stadigt förbättrat resultaten de senaste sju åren. Från 2007 då det sammanlagda så kallade meritvärdet var 224,8 till 2013 då det ökat till 241,5. Det är en mycket kraftfull förbättring. Det nationella genomsnittet landar våren 2013 på 212,8.   

Antalet elever som uppnår målen i alla ämnen har från 2007 ökat från 80,2 procent till 92,4 och antalet med behörighet till gymnasieskolan har ökat från 93,6 till 97,6 under samma tid.

När det ständigt rapporteras om hur resultaten på nationell nivå stadigt går åt fel håll är den positiva utvecklingen i Täby faktiskt än mer imponerande. En viktig sak som skiljer Täby från de flesta kommuner i vårt land är den omfattande konkurrensen mellan fristående och kommunala skolor. Som jag konstaterat flera gånger tidigare finns det forskning som visar att resultaten förbättra ju fler friskolor det finns, i både de fristående och kommunala skolorna. Dessutom har vi under lång tid haft ett långtgående delegerat ansvar till varje rektor att genomföra de övergripande beslut som kommunen tagit. Att dessa två faktorer, konkurrens och delegerat ansvar, varit framgångsrika har även Skolinspektionen konstaterat för Täbys vidkommande.

Friskolereformen behöver utvecklas och inte rullas tillbaka som vänsterpartierna anser. Valfriheten måste få omfattade fler elever och föräldrar runt om i Sverige. Det är trots allt bara 13,3 procent av alla elever i grundskolan som går i en friskola. I Täby är fördelningen 63 procent i kommunala skolor och 37 procent i fristående. När framför allt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna försöker skuldbelägga friskolereformen och fristående skolor för att vara orsaken till att undervisningssystemet inte presterar bättre strider det mot uppenbar fakta. Det är av ideologiska skäl vänsterpartierna driver denna fråga.

Det som är viktigt är att både kommunerna och staten i form av Skolverk och Skolinspektion ägnar större kraft och energi åt att följa upp kvalitetsfrågor. I det avseendet finns det uppenbart mer att göra.

Under många år har vi i Täby satsat på skolan och år efter år ligger vi i den absoluta toppen när det gäller lärarlöner. Att det går så bra i våra skolor beror naturligtvis i grund och botten på att vi har engagerade lärare och skolledare. Men jag vill också understryka att vi moderater under de senaste sju åren haft två skolpolitiker med djupa insikter i hur skolsystemet i Täby kommun ska utvecklas för att förbättra kvaliteten, Sofia Paulsson och Johan Algernon.

 

torsdag 1 november 2012

Friskolor ökar kvaliteten inom hela skolan

Igår presenterades två nyheter som var för sig bekräftar att Moderaternas skolpolitik i Täby sedan lång tid tillbaka varit mycket framgångsrik. Svenska Dagbladet publicerar en forskningsrapport som visar att ju fler friskolor det finns i en kommun ju bättre resultat presteras i samtliga skolor. Förekomsten av friskolor höjer alltså resultaten även i de kommunala skolorna. Det är Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som forskat friskolornas betydelse för elevers resultat. Forskningen visar tydligt att ju högre andel friskolor det finns i en kommun desto bättre presterar eleverna. IFAU har studerat förändringar av elevers resultat inom varje enskild kommun sedan 1992 då friskolereformen genomfördes fram till 2009. Betyg och resultat i nationella prov i matematik och engelska ligger till grund för jämförelsen.

Rapporten har inte studerat varför resultaten blir bättre ju fler friskolor det finns i en kommun men institutet har några teorier och bland dem finns att skolors incitament att förbättra sig ökar med konkurrens. Man pekar också på att pedagogiska metoder och goda organisationer kan spridas mellan skolorna.

Redan 2005 konstaterade skolinspektionen att Täby har mycket bra skolor och att det bland annat beror på konkurrens och ett långtgående delegerat ansvar till varje rektor på de kommunala skolorna. Det är bra att det forskas på detta område och resultatet visar att friskolereformen har varit välgörande för kvaliteten i det svenska skolsystemet. Mycket talar också för att kommunerna borde stimulera tillkomsten av fler friskolor. I grundskolan är det bara cirka 12 procent av alla elever i Sverige som går i friskolor. I Täby är andelen cirka 35 procent. Det finns således helt klart utrymme för fler fristående aktörer i samtliga kommuner i vårt land.

Dagens Nyheter presenterar statistik som visar att Täby är den kommun i länet som är mest populär som skolkommun för elever från andra kommuner. Nettotillflödet är 10,4 procent, det vill säga att 3,9 procent av eleverna från Täby väljer en skola i en annan kommun medan 14,3 procent av eleverna i Täby kommer från en annan kommun. Ingen kommun i länet är i närheten av en så stor positiv skillnad. Men Täby har sedan lång tid tillbaka ett gott rykte som en kommun med mycket bra skolor och många väljer en skola i Täby på grund av de goda resultaten. Det fria skolvalet är en fantastiskt framgångsrik reform som bidrar till ökad konkurrens och därmed ökad kvalitet.

De senaste fem åren har resultaten ökat i Täby och Täbyelevernas genomsnittliga meritvärde när de lämnade grundskolan 2012 var 241 poäng vilket placerar oss på 4:e plats i Sverige. Täby har de bäst betalda grundskolelärarna i Sverige enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärarfacket. Även lönerna för gymnasielärare och skolledare ligger i toppen nationellt. Täby utsågs till Stockholms bästa skolkommun 2011 av Lärarförbundet.