lördag 4 oktober 2008

Norrortsleden invigs i Täby


Jag inviger Norrortsleden med bandklippning tillsammans med Ingela Gardner Sundström, Örjan Lid, Torbjörn Rosdahl och Jan Holmberg. Tal hölls av landshövding Per Unckel och Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö.

fredag 3 oktober 2008

Besök på barnakuten

Dagis ringde vid lunchtid och konstaterade att Theo hostade så mycket att han inte kunde äta sin lunch. Carin fick hämta honom eftersom jag var på moderat kommunalrådsmöte i Vallentuna. Jag skyndade mig hem för att en barnläkare i Täby per telefon ansåg att det var bäst att vi åkte till Danderyds barnakut. Jag kan konstatera att barnakuten fungerade utmärkt. Vi fick träffa en sjuksköterska omedelbart och ganska snart en läkare som kom in och prata med oss. Hon konstaterade efter en undersökning att Theo med råge fått tillbaka sin förkylningsastma. Efter två glassar och två behandlingar med inandningsmask över näsa och mun (Theo var inte glad) och ytterligare ett samtal med läkaren kunde vi åka hem. Vården fungerade utmärkt. Jag vill påminna om att socialdemokraterna vid flera tillfällen försökt stänga denna akut och delvis lyckats. Ge dem inte en ny chans!

Norrortsleden öppnar

I morgon, lördag, kan alla Täbybor ansluta till korsningen Bergtorpsvägen/Norrortsleden klockan 11.30 för invigningen av hela Norrortsleden. Den sista sträckan som nu invigs är från trafikplatsen Täby Kyrkby till Rosenkälla. Därmed finns det en snabb förbindelse mellan E18 och E4, från Österåker till Danderyd. Detta är ett riktigt lyft för vår del av regionen.

Visionen om Täbys utveckling

I samband med samrådet kring den nya översiktplanen har diskussionerna kring den av fullmäktige antagna visionen återigen aktualiserats. Utgångspunkten för visionsarbetet för de sex kommunerna i nordöstra stockholmsregionen startade med den regionala utvecklingsplan som presenterades i början av 2000-talet. Där fanns tre olika scenarier beskrivna utifrån vilken befolkningsutveckling vi kunde förvänta oss. I medelfartprognosen förutspåddes att regionen skulle få 600 000 fler invånare fram till 2030. Det var den som var grunden för vårt gemensamma arbete.

Om man bryter ned den utvecklingstakten, som måste anses realistisk, betyder det att ungefär 100 000 av dessa skulle vilja bosätta sig i vår del av regionen. Visionsarbetet handlar ju inte bara om bostäder utan också om mycket annat. Arbetsplatser och infrastruktur är två andra väsentliga inslag i visionen. Under 2005 tog fullmäktige i fullständig enighet beslut om den gemensamma visionen nedbruten på de olika kommunerna. Innehållet bestod bland annat av en befolkningsökning med 20 000 personer, 20 000 nya arbetsplatser och ny spårbunden kollektivtrafik i form av pendeltåg, Roslagspilen.

För Vallentunas vidkommande var exempelvis befolkningsökningen också 20 000 människor i visionen, men från ett helt annat utgångsläge. Vallentuna har idag cirka 28 000 invånare vilket ska jämföras med Täbys 62 000. Visionen för Täbys vidkommande kan inte anses överdimensionerad mot bakgrund av att vi sedan 1955 har haft en befolkningsökning med 1000 invånare per år i genomsnitt fram till idag. Visionen framåt har exakt samma utvecklingstakt.

Vår befolkningsstruktur är sådan att vi måste få fler invånare i yrkesverksam ålder för att möta en situation där andelen invånare över 80 år ökar mycket kraftigt, en utveckling som kräver allt mer av våra gemensamma resurser. Utan en befolkningsutveckling måste detta mötas med avsevärda skattehöjningar. Min bedömning är således att vi måste bejaka en positiv utveckling av vår kommun för att möta framtidens krav på skattefinansierad service. Men det är också så att inget samhälle mår bra av stå still. Utveckling skapar nya företagsidéer och ett kreativt klimat. Jag är övertygad om att Täby och våra invånare mår bra av att vara en del av den utveckling som sker i vår region.

Nu pågår en semantisk diskussion om att visionen inte får vara ett absolut mål. Jag menar det är en självklarhet. Verkligheten kommer att styra hur långt vi når. Kommer vi att få uppleva lågkonjunktur eller högkonjunktur under större delen av perioden fram till 2030? Men det är viktigt att den kommunala verksamheten ur exempelvis ett planeringsperspektiv arbetar med visionen för ögonen. Annars riskerar vi att hamna på efterkälken.

Lagstifta om elnätsavgiften

I DN finns idag en artikel om hur Vattenfall chockhöjer etnästavgiften. Före sommaren drabbas Täby av samma sak när Fortum utan förvarning höjde elnätsavgiften med 50 procent. Med anledning av DN-artiklen har jag idag skickat följande pressmeddelande:

"Täby kommun ger inte upp kampen emot ständiga, chockartade höjningar av elnätpris i landet.
Kommunen följer upp tidigare skrivelse till Näringsdepartementet med begäran om lagändring.

Kommunen har genom skrivelse till Energimarknadsmyndigheten begärt svar om inspektionen framöver avser införa nya rutiner så att berörd kommun kan få lämna synpunkter inför beslut av myndigheten samt om berörd kommun är behörig överklaga beslut som får så stor ekonomisk konsekvens som i fallet Täby med 50-procentiga höjningar. Svaret från inspektionen är negativt och har sin grund i en strikt tolkning av gällande lagstiftning.


- Vi får nu agera vidare på lagstiftningsnivån för att få till stånd en ändring så att inte andra kommuner hamnar i samma olyckliga situation som vi säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (m). Vi vill nu först få svar på vår skrivelse till Näringsdepartementet. Vårt agerande har vidare på kort tid resulterat i enkel fråga i ärendet i Riksdagen och att riksdagsledamoten Malin Löfsjögård (m) från Täby har lagt en motion i Riksdagen i linje med vår grundsyn."
-

torsdag 2 oktober 2008

Hur illa är det?

Vi överströmmas av negativa ekonomiska nyheter. Riksbanker i olika länder får träda in och rädda banker och andra finansiella institut som havererat. Än så länge har Sverige klarat sig ganska bra. Bankerna har efter flera års goda vinster en omfattande buffert mot sämre tider. Statens finanser är starka och vi ser fortfarnade ett förhållandevis stort statligt överskott. Både statsministern och finansministern har konstaterat att Sverige har i överskott vad många andra länder har i underskott redan vid inledningen av lågkonjunkturen. Samtidigt är Sverige ett av världens mest exportberoende länder. Många företag tar det säkra före det osäkra och varslar medarbetare i en större omfattning än på mycket länge. Det är inte säkert att verkligheten blir lika illa som det just nu verkar. Får man till en mer stabil ordning på de finansiella marknaderna kan olika företag och enskilda våga göra investeringar igen med lånade pengar. Då kan en del varsel visa sig onödiga.

Den rådande ekonomiska osäkerheten manar dock till ekonomisk försiktighet både nationellt och kommunalt. Vi måste fram över hålla hårt i skattepengarna och noga överväga nya utgiftsposter. och samtidigt vara försiktig med kostnadsökningar i befintliga verksamheter.

onsdag 1 oktober 2008

Marita Ulvskog - EU-parlamentariker ...

Det är allmänt känt att socialdemokraternas partiledare inte drar jämt med sin partisekreterare Marita Ulvskog. På klassiskt manér skickas hon därför till en position långt från Sveavägen 68. Enligt samstämmiga mediauppgifter kommer hon att toppa socialdeemkraternas valsedel till Europaparlamentet i juni 2009. Eftersom socialdemkraterna inte har ett medlemsbaserat provvalssystem utser ledningen de kandidater som får toppositioner på olika valsedlar. Nu har Mona Sahlin alltså bestämt att det ska bli den nuvarande partisekreteraren som ska agera dragplåster i EU-valrörelsen.

Med Marita Ulvskog som toppkandidat väljer den socialdemokratiska ledningen att skicka fram en person som är EU-skeptisk. Uppenbart anser s-ledningen att det är för stort risk att öppet stå för den egna officiellt EU-positiva politiska linjen. För att inte reta upp kärnväljarna är det bäst att köpa en försäkring i form av en EU-skeptisk toppkandidat. Jag tycker att detta är det optimala beviset för ett svagt politiskt ledarskap.

Samtidigt ger det moderaterna en öppning för att mobilisera både aktiva och sympatisörer att lägga ned en hel del extra energi i den kommande valrörelsen. Marita Ulvskog är personen som beskrivit den borgerliga valsegern 1976 som en statskupp. Med Marita Ulvskog som första namn på valsedeln förtjänar socialdemokraterna ett riktigt dåligt valresultat.

tisdag 30 september 2008

Möte i Hägernäs

Moderaterna i Täby arrangerar varje år ett antal stadsdelsmöten runt om i kommunen. Ikväll bjöd vi in de boende i Hägernäs till ett möte på Hägernäs friskola. Tidigare i år har vi bland annat bjudit in de boende i Täby Kyrkby.

Det blev ett trevligt möte med många frågor. Bland annat diskuterades belysning på gångbanorna till kolonilotterna, vad händer med Allgontomten, utvecklingen i Arninge, hål i cykelbanor asfalt, fler bussförbindelser till Södra Hägernäs, hur de nya husen ovanför flyghangarerna ska utformas, vad händer med grönytan ner till vattnet med utgångspunkt från Kunskapsskolans lokalisering och mycket mer.

Jag inledde med att kort beskriva innehållet i budgeten för 2009 och 2010. Sedan svarade vi på alla frågor efter bästa förmåga. För att nämna ett svar kommer utformningen av de nya bostadshuset i Södra Hägernäs att förändras utifrån det ursprunliga förslaget. Beslut tas i stadsbyggnadsnämnden i november om en ny utformning och sedan kommer förslaget att ställas ut för ytterligare synpunkter.

Jag vill tacka alla närvarande för ett mycket konstruktivt möte.

Nils Holgersson

Idag har jag varit på ett av Stockholms Fastighetsägarförening arrangerat seminarium och berättat om Täbys fjärrvärmesatsning. På plats fanns också representanter för Fortum, Eon och Norrenergi. Vi vill skapa öppna nät med konkurrens. Det innebär att Täby kommun kommer att bygga och äga nätet och någon aktör på energimarknaden kommer att äga och stå för driften av den planerade produktionsanläggningen i Hagby. Hittills har fjärrvärmemarknaden varit monopolliknande där ägaren till produktionen och nätet har kunnat sätta det pris till slutkund som passar dem. Täbys tankar är något helt nytt där det öppna nätet ska ge alla kunder möjlighet att köpa energi från den leverantör som passar den enskilde bäst. Ett system som mycket liknar den situation vi har på elsidan. Det finns tankar om lagstiftning för att åstadkomma vad som kallas treparttillträde, det vill säga en konkurrenssituaton. Men nu är frågan tyvärr återigen nedgrävd i en statlig utrening. Den monopolliknande situationen kommer därmed tyvärr att bevaras under ytterligare ett antal år.

Utgångspunkten för morgonens semiarium var den årliga jämförelse som fastighetsägarföreningen genomför under namnet NilsHolgersson. Nils Holgersson-jämförelsen tittar på kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i alla Sveriges kommuner. Skillnaderna i pris för fjärrvärme är stora. Stockholm framstår som den verkliga högkostnadskommunen. Där har Fortum monopol på fjärrvämenätet. Vi har resa att göra innan vårt unika öppna nät är på plats tillsammans med en produktion av fjärrvärme i Hagby. Förhoppningen är att den första leveransen av fjärrvärme i det öppna nätet ska kunna ske under 2012. En viktig aspekt är självfallet att en fjärrvärmeutbyggnad i Täby är ett stort steg mot en bättre miljö. Då kan vi ersätta oljepannor och eluppvärmning med den miljövänliga fjärrvärmen.

måndag 29 september 2008

Kommunfullmäktige september

Ikväll har vi haft ett rekordkort fullmäktigemöte i Täby, det vill säga under innevarande mandatperiod. Redan 21.20 var alla ärenden avklarade och alla motioner och interpellationer debatterade. Normalt håller vi på till 23.00 varje gång. Hur kunde det bli på detta sätt undrar säkert en del? Jo, en förklaring är säkert att det inte fanns några riktigt kontroversiella beslutsförslag. Men den stora förändringen är att vi ikväll hade premiär för nyordningen 3-minutersinlägg. Helt plötsligt blev debatten mer stringent och säkert mer intressant även för eventuella radiolyssnare. Jag välkomnar verkligen de nya frivilliga debattreglerna.

Två viktiga beslut togs i enighet. Vi beslutade att bli medlem i nybildare Storstockholms brandförsvarsförbund. Hittills har Täby varit en av sex medlemskommuner i Södra Roslagens brandförsvarsförbund. Det nya förbundet får 11 medlemmar varav Stockholm är den största. För Täby innebär det nya förbundet lägre kostnader på sikt utöver de samordningsfördelar det nya förbundet skapar.

Vi tog också beslut om ett tilläggsanslag för att finansiera en ny gångbro mellan Eskadervägen och Djursholmsvägen i Näsbypark. Den gamla har tjänat ut och ersätts med en ny.

söndag 28 september 2008

Tragisk händelse Täby

Tidigare i veckan avled en 14-årig pojke bakom Willys matvaruaffär där han och två lika unga kompisar "boffade", det vill säga inandades någon form av drivgas. Det är framförallt ungdomar som ägnar sig åt detta och det är lätt att få tag på preparat som innehåller drivgaser. Boffning ger en form av berusning och det som händer i kroppen är att samtliga organ drabbas av syrebrist. Hjärtmuskeln försvagas och kroppen uppfattar det syrefattiga tillståndet som ett hot och reagerar med adrenalinpåslag. Det försvagade hjärtat stressas av adrenalinet, vilket kan ge rubbningar av hjärtrytmen. I värsta fall kan det, som i detta fall, leda till plötslig död. Det här kan hända första gången en person boffar, men även efter flera gånger.

Det är självfallet oacceptablet att något sådant här får inträffa. En familj drabbas på ett omänskligt sätt av en oerhörd tragedi. Samtidgt går det ju inte att stoppa försäljningen av produkter som innehåller drivgaser. De är mycket vanliga. Istället måste skolan och föräldrar ägna en hel del energi åt att informera all om riskerna. Men det handlar självfallet inte bara om drivgaser utan om alla droger som ungdomar kommer i kontakt med. Täby kommun har ett omfattande arbete på detta område och har genom drogvaneundersökningar koll på drogvanorna bland kommunens ungdomar. Enligt de senaste undersökningarna är boffning relativt ovanligt.