torsdag 1 november 2012

Friskolor ökar kvaliteten inom hela skolan

Igår presenterades två nyheter som var för sig bekräftar att Moderaternas skolpolitik i Täby sedan lång tid tillbaka varit mycket framgångsrik. Svenska Dagbladet publicerar en forskningsrapport som visar att ju fler friskolor det finns i en kommun ju bättre resultat presteras i samtliga skolor. Förekomsten av friskolor höjer alltså resultaten även i de kommunala skolorna. Det är Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som forskat friskolornas betydelse för elevers resultat. Forskningen visar tydligt att ju högre andel friskolor det finns i en kommun desto bättre presterar eleverna. IFAU har studerat förändringar av elevers resultat inom varje enskild kommun sedan 1992 då friskolereformen genomfördes fram till 2009. Betyg och resultat i nationella prov i matematik och engelska ligger till grund för jämförelsen.

Rapporten har inte studerat varför resultaten blir bättre ju fler friskolor det finns i en kommun men institutet har några teorier och bland dem finns att skolors incitament att förbättra sig ökar med konkurrens. Man pekar också på att pedagogiska metoder och goda organisationer kan spridas mellan skolorna.

Redan 2005 konstaterade skolinspektionen att Täby har mycket bra skolor och att det bland annat beror på konkurrens och ett långtgående delegerat ansvar till varje rektor på de kommunala skolorna. Det är bra att det forskas på detta område och resultatet visar att friskolereformen har varit välgörande för kvaliteten i det svenska skolsystemet. Mycket talar också för att kommunerna borde stimulera tillkomsten av fler friskolor. I grundskolan är det bara cirka 12 procent av alla elever i Sverige som går i friskolor. I Täby är andelen cirka 35 procent. Det finns således helt klart utrymme för fler fristående aktörer i samtliga kommuner i vårt land.

Dagens Nyheter presenterar statistik som visar att Täby är den kommun i länet som är mest populär som skolkommun för elever från andra kommuner. Nettotillflödet är 10,4 procent, det vill säga att 3,9 procent av eleverna från Täby väljer en skola i en annan kommun medan 14,3 procent av eleverna i Täby kommer från en annan kommun. Ingen kommun i länet är i närheten av en så stor positiv skillnad. Men Täby har sedan lång tid tillbaka ett gott rykte som en kommun med mycket bra skolor och många väljer en skola i Täby på grund av de goda resultaten. Det fria skolvalet är en fantastiskt framgångsrik reform som bidrar till ökad konkurrens och därmed ökad kvalitet.

De senaste fem åren har resultaten ökat i Täby och Täbyelevernas genomsnittliga meritvärde när de lämnade grundskolan 2012 var 241 poäng vilket placerar oss på 4:e plats i Sverige. Täby har de bäst betalda grundskolelärarna i Sverige enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärarfacket. Även lönerna för gymnasielärare och skolledare ligger i toppen nationellt. Täby utsågs till Stockholms bästa skolkommun 2011 av Lärarförbundet.