onsdag 9 september 2009

Kraftfull satsning på kommunerna

I går meddelande Alliansregeringen att kommuner och landsting får 10 miljarder kronor extra i bidrag under 2010. Summan är fördelad med 7 miljarder till kommunerna och 3 till landstingen. Meningen är att dessa pengar ska fördelas till välfärdens kärna för att öka kvaliteten i verksamheterna och undvika uppsägningar i finanskrisens- och lågkonjunkturens spår. Att många kommuner är ekonomiskt pressade är väl känt, särskilt kommande år.

Det är naturligtvis välkommet att Alliansregeringen satsar på grundläggande kommunal service i ekonomiskt svåra tider. Täby kommun kommer självfallet att snabbt utreda hur dessa nya resurser ska användas på bästa sätt. Grundförutsättningen är enligt min uppfattning att genomföra kvalitetshöjande insatser inom förskola, skola och det sociala området. Det är emellertid viktigt att understryka att den extra bidragstilldelningen är av engångskaraktär, det vill säga under 2011 och 2012 finns inga ytterligare resurser utöver de redan kända.

Detta innebär att de budgetförutsättningar som vi tog beslut om redan före sommaren gäller även framöver. För att klara en budget i balans under 2010, 2011 och 2012 krävs omfattande produktivitetsökningar, effektiviseringar och nya arbetsmetoder. Det extra statsbidraget under 2010 får inte äventyra eller fördröja det nödvändiga arbetet för att möta de ekonomiskt tuffa åren framöver med ett intensivt förändringsarbete och nya arbetssätt. Men det extra tillskottet från Alliansregeringen underlättar givetvis processen det kommande året.

I arbetet under våren med förutsättningar för budget och verksamhetsprogram har arbetsgrupper systematiskt gått igenom alla verksamheter. De hittade en lång rad områden där arbetet kan göras annorlunda med bibehållen eller förbättrad kvalitet till lägre kostnad. För oss moderater är det en självklarhet att använda varje skattekrona på det mest optimala sättet och därför ska de framarbetade förslagen genomföras under de kommande åren. Under de ekonomiskt goda åren har även välskötta kommuner som Täby lagt på sig för höga kostnader. När skattekranen skruvas åt under lågkonjunkturen är det därför nödvändigt att se över organisation, struktur och arbetssätt i syfte att få ned kostnadsutvecklingen.

Alla svenska kommuner har under senare år fått uppleva en kostnadsutveckling som inte är långsiktigt hållbar. Vi i Täby insåg detta redan inför budgetarbetet 2008 och genomförde därför besparingar som uppgick till cirka 30 miljoner kronor. Detta följdes sedan upp inför 2009 med ytterligare kostnadssänkningar i storleksordningen 60 miljoner. Om vi inte genomfört dessa åtgärder hade vi suttit i den situation som många kommuner idag befinner sig i med underskott redan i år.

Den ekonomiska delårsrapporten för första halvåret med en prognos för helåret tas av kommunstyrelsen på måndag i nästa vecka. Täby kommun går med överskott och vi klarar såväl balanskravet som våra finansiella mål. Det är ordning och reda i kommunens ekonomi.