fredag 3 oktober 2008

Visionen om Täbys utveckling

I samband med samrådet kring den nya översiktplanen har diskussionerna kring den av fullmäktige antagna visionen återigen aktualiserats. Utgångspunkten för visionsarbetet för de sex kommunerna i nordöstra stockholmsregionen startade med den regionala utvecklingsplan som presenterades i början av 2000-talet. Där fanns tre olika scenarier beskrivna utifrån vilken befolkningsutveckling vi kunde förvänta oss. I medelfartprognosen förutspåddes att regionen skulle få 600 000 fler invånare fram till 2030. Det var den som var grunden för vårt gemensamma arbete.

Om man bryter ned den utvecklingstakten, som måste anses realistisk, betyder det att ungefär 100 000 av dessa skulle vilja bosätta sig i vår del av regionen. Visionsarbetet handlar ju inte bara om bostäder utan också om mycket annat. Arbetsplatser och infrastruktur är två andra väsentliga inslag i visionen. Under 2005 tog fullmäktige i fullständig enighet beslut om den gemensamma visionen nedbruten på de olika kommunerna. Innehållet bestod bland annat av en befolkningsökning med 20 000 personer, 20 000 nya arbetsplatser och ny spårbunden kollektivtrafik i form av pendeltåg, Roslagspilen.

För Vallentunas vidkommande var exempelvis befolkningsökningen också 20 000 människor i visionen, men från ett helt annat utgångsläge. Vallentuna har idag cirka 28 000 invånare vilket ska jämföras med Täbys 62 000. Visionen för Täbys vidkommande kan inte anses överdimensionerad mot bakgrund av att vi sedan 1955 har haft en befolkningsökning med 1000 invånare per år i genomsnitt fram till idag. Visionen framåt har exakt samma utvecklingstakt.

Vår befolkningsstruktur är sådan att vi måste få fler invånare i yrkesverksam ålder för att möta en situation där andelen invånare över 80 år ökar mycket kraftigt, en utveckling som kräver allt mer av våra gemensamma resurser. Utan en befolkningsutveckling måste detta mötas med avsevärda skattehöjningar. Min bedömning är således att vi måste bejaka en positiv utveckling av vår kommun för att möta framtidens krav på skattefinansierad service. Men det är också så att inget samhälle mår bra av stå still. Utveckling skapar nya företagsidéer och ett kreativt klimat. Jag är övertygad om att Täby och våra invånare mår bra av att vara en del av den utveckling som sker i vår region.

Nu pågår en semantisk diskussion om att visionen inte får vara ett absolut mål. Jag menar det är en självklarhet. Verkligheten kommer att styra hur långt vi når. Kommer vi att få uppleva lågkonjunktur eller högkonjunktur under större delen av perioden fram till 2030? Men det är viktigt att den kommunala verksamheten ur exempelvis ett planeringsperspektiv arbetar med visionen för ögonen. Annars riskerar vi att hamna på efterkälken.

Inga kommentarer: