söndag 14 mars 2010

Ljusning i kommunernas ekonomi

Den ekonomiska utvecklingen för Täby har förbättrats. När vi tog beslut om budgeten var de ekonomiska förutsättningarna, som alltid, baserade på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos. Täbyalliansens, Moderaterna och Kristdemokraterna, budget innebar ett överskott för 2010 på 28 mkr. Därmed skulle vi klara såväl balanskravet som våra finansiella mål. Sedan dess har SKL levererat ytterligare två prognoser. Dessa innebär att skatteintäkternas utveckling är klart mer positiva och helårsprognosen pekar på ett överskott på 108 mkr. Det är dock viktigt att poängtera att det bara har passerat drygt två månader in på året och generellt gäller försiktighet, osäkerheten med tanke på hur förra året gestaltade sig är stor. För 2011 och 2012 har läget också blivit något bättre och den senaste prognosen från SKL ger vid handen att vi utifrån ett mycket besvärligt läge når ett nollresultat för båda åren.

Jag tycker självklart att utvecklingen är mycket positiv. Men att i detta läge trycka utgiftsknappen i botten skulle vara mycket oansvarigt eftersom kostnadsökningar innebär underskott under 2011 och 2012 under nuvarande omständigheter om det inte handlar om engångssatsningar. Trots detta vill Folkpartiet nu kraftigt bromsa de kostnadssänkningar på 106,5 mkr under tre år som vi beslutade om förra året och därmed öka utgifterna. Detta är allvarligt ur flera aspekter. För det första leder det till omfattande underskott 2011 och 2012 med skattehöjningar som följd. För det andra undergräver en sådan ekonomisk utgiftspolitik det nödvändiga och i grunden mycket positiva förändringsarbete som nu är igångsatt. För det tredje blir vi beroende av bidrag från staten.

Till saken hör nämligen att Täby under 2010 får 80 mkr i tillfälliga stödinsatser från staten. Under 2011 sänks dessa till 24 mkr. Detta är en av orsakerna till att det ekonomiska läget fortfarande ser allvarligt ut kommande år. Med Folkpartiets långsiktiga kostnadshöjningar ökar bidragsberoendet med nödvändighet eller så skulle det bli onödiga skattehöjningar. Jag tycker att det är oansvarigt att stå för en politik som får dessa konsekvenser. Men detta ligger i linje med den ekonomiska politik som Folkpartiet står för i Täby. Partiets föreslog i sitt budgetförslag att Täby skulle drivas med ett mindre underskott 2010 och omfattande underskott för 2011 och 2012. Täbyborna kan se fram mot en skattehöjning i storleksordningen 60-70 öre per intjänad hundralapp om Folkpartiet får bestämma.

Folkpartiet på riksplanet har positionerat sig i riktningen hälften kvar, det vill säga att högst hälften av inkomsten ska kunna försvinna i skatt. Denna uppfattning delas uppenbart inte Folkpartiet i Täby. Här tycker de att den högsta marginalskatten ska höjas från 55,5 till en bit över 56, alternativt att kommunens bidragsberoende ska öka.

Inga kommentarer: